Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 27 września 2012


Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 26 czerwca 2012 roku do 27 września 2012 roku

I. Przebieg postępowania od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego w sprawie wydania tzw. decyzji środowiskowej dla biogazowni przedstawia się następująco:
a. po przesłaniu raportu do zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Sanepid) przedłożono kolejne wezwania do inwestora w celu uzupełnienia raportu.
b. w związku z powyższym czekamy na kolejne uzupełnienia raportu przez inwestora i ewentualnie na wezwania o kolejne uzupełnienia raportu z inicjatywy stron postępowania lub opinie o raporcie.

II. W Urzędzie Gminy odbywa się kolejna kontrola prowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Tym razem na zlecenie Ministra Finansów i dotyczy wszystkich gmin, które mają przekroczone wskaźniki zadłużenia.

III. W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego NIK z dnia 9 sierpnia 2012r. w którym przedstawione zostały ustalenia z kontroli realizacji wniosków pokontrolnych w zakresie wykonywania gospodarki finansowej Gminy Kobylanka w 2007r. W wyniku kontroli, Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie wykonanie przez Urząd Gminy zadań w zakresie objętym kontrolą, a w szczególności:
a. niewyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji,
b. niewłaściwe prowadzenie ewidencji księgowej,
c. nieprawidłowości w rozliczaniu zaliczek,
d. brak pełnych kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji przez podmioty niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
e. niezapewnienie zgodności systemu kontroli zarządczej z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
Ustosunkowując się do końcowych ocen i uwag Najwyższej Izby Kontroli przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym, informuję o podjętych działaniach:
a) Omówiono szczegółowo wyniki kontroli na posiedzeniu kierownictwa urzędu oraz z pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi za zagadnienia objęte zakresem kontroli.
b) Omówiono ze skarbnikiem gminy i zobowiązano do rzetelnego prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, a w konsekwencji sprawozdawczości rocznej. Zobowiązano do przeprowadzania kontroli wykorzystania i rozliczania dotacji we wszystkich dotowanych podmiotach.
c) Podjęto decyzję do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji składników majątku Gminy wg stanu na dzień 31.12.2012

IV. Przedstawione zostały zalecenia z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Kobylanka za lata 2008-2011 przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Informację o podjętych działaniach w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych.
a. Omówiono szczegółowo wyniki kontroli na posiedzeniu kierownictwa urzędu oraz z pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi za zagadnienia objęte zakresem kontroli.
b. Ponadto informuję, że zobligowałem swojego zastępcę to sprawowania nadzoru nad wykonywanymi zadaniami pracowników bezpośrednio pod niego podlegających w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jak również prowadzonych i zakończonych inwestycji gminnych a także ich rozliczenia.
c. Wymienione wyżej nieprawidłowości, były min. powodem zmiany na stanowisku Skarbnika Gminy, której w ubiegłym roku dokonałem za Państwa przyzwoleniem. Niemiej jednak poinformowałem o wszystkich uchybieniach, które miały miejsce w sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych do roku 2011r. W związku z powyższym do momentu zakończenia kontroli przez inspektorów Regionalnej Izby, szereg nieprawidłowości wymienionych w protokole już zostało wyeliminowanych tj:
a. obsługa finansowo-księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance, jest prowadzona zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości tj. w GOPS – Kobylanka;
b. od połowy 2011r. zaprzestano udzielania jednorazowych zaliczek sołtysom poszczególnych sołectw;
c. w Urzędzie Gminy począwszy od m-ca lipca 2011r., są sporządzane miesięczne sprawozdania wymagane rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
d. poprzez zmianą programu finansowo-księgowego, sprawozdawczości budżetowej podległych jednostek organizacyjnych oraz wprowadzeniem w księgi rachunkowe zaangażowania wydatków, nie dokonuje się ich przekroczenia. Wydatki dokonywane są do wysokości kwot określonych w uchwale budżetowej;
e. inwentaryzacja za rok 2011, przebiegła zgodnie z wydanym zarządzeniem uwzględniającym harmonogram oraz sposób jej przeprowadzenia oraz rozliczenia.
Ponadto w roku 2012, będzie przeprowadzona pełna inwentaryzacja wszystkich składników majątkowych gminy oraz składników będących własnością innych jednostek, które zostały powierzone Gminie Kobylanka do użytkowania.
W dniu 27 sierpnia 2012r. wydałem polecenie służbowe – do wykonania i przestrzegania na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. Imienne polecenia wykonania zadań skierowano indywidualnymi pismami.

V. Podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie udzielenia pożyczki na zamknięcie finansowania I etapu zadania inwestycyjnego „Ochrona Wód Jeziora Miedwie”, a mianowicie przesyłu ścieków do oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim. W związku z powyższym będziemy mogli złożyć wniosek o płatność końcową i czekać na zwrot środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Niestety tak duże opóźnienie w płatności i złożenie wniosku w trzecim kwartale będzie skutkowało niewykonaniem dochodów budżetu ze środków pochodzących z UE. Kolejną konsekwencją tych zdarzeń jest to, że część pożyczki na prefinansowanie nie uda się nam spłacić w tym roku i przejdzie ona do spłaty na kolejny rok powodując tym samym negatywne skutki dla wskaźników zadłużenia na zakończenie roku budżetowego.

VI. Wystąpiliśmy z wnioskiem do władzy wdrażającej o zmianę harmonogramu finansowania realizacji II etapu zadania inwestycyjnego „Ochrona Wód Jeziora Miedwie – kanalizacja Kunowa”. Zmiana polega na tym, że chcemy uruchomić zaliczki na to zadanie, co uchroni nas przed zaciąganiem kredytów na prefinansowanie, co przy przekroczonych wskaźnikach jest prawie niewykonalne. W związku z tym, aby uniknąć podwójnego finansowanie nie podpisaliśmy umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie na prefinansowanie tego zadania. Aby jednak zapobiec dalszym perturbacjom finansowym przy realizowaniu tej inwestycji łącznie z III etapem - kanalizacją Bielkowa konieczna jest zamiana tej pożyczki na pożyczkę na wkład własny. Takie rozwiązanie bilansuje budżet całego przedsięwzięcia i pozwoli nam spokojnie je zakończyć bez zagrożenia związanego z brakiem środków spowodowanych przez instytucje finansowe.
VII. Jesteśmy po kontroli z Urzędu Marszałkowskiego inwestycji drogowych z ubiegłego roku. Wyniki kontroli ścieżki rowerowej i drogi wykazały uchybienia w przestrzeganiu ustawy prawo zamówień publicznych – głównie dotyczy to użycia w projekcie nazw własnych materiału np. „polbruk”, co w ocenie kontrolujących wskazuje producenta i jest nieprzestrzeganiem zasad równej konkurencji. Dlatego też chciano obniżyć nam dofinansowanie o 10%. Gmina odwołała się od tej decyzji i do dzisiaj nie mamy odpowiedzi na nasze odwołanie. Dodam tylko na pocieszenie, że w rozmowach z przedstawicielami innych samorządów działania kontrolne podejmowane przez Urząd Marszałkowski kończą się obniżeniem oprocentowania od 5 do 10 procent w większości projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Dlatego też do dzisiaj nie mamy rozliczonych projektów i nie wpłynęły jeszcze środki po stronie dochodów w wysokości blisko 400 tys. zł.

VIII. Podpisana została umowa na dzierżawę Ośrodka Zdrowia w Kobylance. W ramach tej umowy dzierżawca w zamian za symboliczny czynsz dokona remontu ośrodka zgodnie z projektem przedłożonym przez Urząd Gminy, który dostosowuje obiekt do obowiązujących przepisów. Pozwoli to w dalszym etapie na dostępność mieszkańców do specjalistycznej opieki zdrowotnej na terenie Gminy.

IX. Od 3 września poszerzona została komunikacja publiczna na terenie Gminy Kobylanka świadczona przez MZK Stargard. Komunikacją objęte są następujące miejscowości Gminy: Kunowo, Zieleniewo, Morzyczyn, Jęczydół, Bielkowo, Kobylanka, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo. W związku z powyższym dojazd dzieci do szkół odbywa się w przeważającej części z wykorzystaniem autobusów komunikacji publicznej. Zebrane zostały już wszystkie uwagi dotyczące ewentualnych niedogodności związanych z dowozami do szkół. Obecnie są one analizowane i niektóre z działań poddane zostaną korekcie.

X. Rozpoczęły się prace w celu utworzenia mapy Gminy. Najpierw w formie elektronicznej, która dostępna będzie na stronie internetowej. Oprogramowanie e-mapa jest uniwersalnym narzędziem do tworzenia portali mapowych w oparciu o dane własne jak i dostępne usługi sieciowe. W ramach serwisu e-mapa na szczególną uwagę zasługują specjalistyczne moduły służące do realizacji różnorodnych zadań samorządów gminnych takich jak np. prowadzenie planu zagospodarowania, ewidencji numeracji adresowej, ewidencji dróg i wielu innych.
Oprogramowanie korzysta z technologii internetowej i pracuje w środowisku przeglądarki internetowej. Oznacza to, że nie jest wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania, a jedynie komputer podłączony do Internetu. Serwis powinien poprawnie działać w każdej z popularnych przeglądarek internetowych. eMienie jest specjalistycznym modułem służącym do prowadzenia rejestru mienia komunalnego. W widoku publicznym serwisu są pokazywane podstawowe informacje z rejestru.
a. Położenie działek znajdujących się w zasobie mienia komunalnego gminy
b. Położenie działek oddanych w użytkowanie wieczyste
c. Położenie działek w ofercie inwestycyjnej gminy – na sprzedaż lub pod dzierżawę. Z warstwą tą związana jest możliwość przeglądania wykazu tych działek wraz z takimi informacjami jak powierzchnia, tytuł własności, strona WWW zawierająca szczegółową treść ogłoszenia. Moduł iGeoPlan umożliwia podgląd miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz wydawanie z niego wypisów i wyrysów.
d. W części publicznej serwisu e-mapa jest możliwość przeglądania planu w przejrzystej, zinformatyzowanej formie, na tle danych ewidencyjnych i adresowych. Dla dowolnego miejsca na mapie objętego planem (poprzez użycie narzędzia „Informacja o obiekcie”) można sprawdzić szczegółowe ustalenia planu oraz sięgnąć do pełnego tekstu uchwały uchwalającej dany plan.

XI. Odbyło się kilka spotkań z potencjalnymi inwestorami odnośnie posadowienia na terenie Gminy elektrowni słonecznej – fotowoltanicznej. Fotowoltanika (PV) to bezpośrednia konwersja promieniowania słonecznego na energię elektryczną).
Dodatkowo odbyły się dwa posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej, na których omówiono zasady i procedury prawne powstawania tego typu inwestycji na terenie Gminy. W trakcie tych spotkań przedstawiono potencjalne korzyści wynikające z instalacji fotowoltaicznych. Do najważniejszych z nich należą:
a. Elektrownie słoneczne nie ingerują w otoczenie
b. Panele fotowoltaniczne nie zatruwają środowiska, nie produkują żadnych odpadów i nie emitują hałasu
c. Fotowoltanika ma szeroki zakres zastosowań – od gadżetów po wielkie systemy BIPV
d. Modularny charakter instalacji pozwala na skalowanie inwestycji
e. Po zamontowaniu panele fotowoltaniczne nie wymagają żadnej obsługi
f. Fotowoltanika ma największy potencjał pośród odnawialnych źródeł energii (OZE)

XII. W związku ze zmieniającymi się warunkami społeczno - gospodarczymi na świecie i w Polsce, które również wywarły istotny wpływ na rozwój Gminy Kobylanka, przystępujemy do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kobylanka do roku 2022. Strategia wyznaczyłaby nowe cele i kierunki działania Gminy na kolejną dekadę.

Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kobylanka do roku 2022 będzie obejmowało:
 
1) Raport o stanie Gminy Kobylanka zawierający opis sytuacji gospodarczej
i społecznej gminy, przygotowany na podstawie aktualnych danych oraz danych z ostatnich 5 lat,
2) Analizę porównawczą gmin powiatu stargardzkiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
3) Badania ankietowe mieszkańców gminy (zakres: opracowanie pytań ankietowych, analiza wyników),
4) Przeprowadzenie warsztatów z udziałem mieszkańców gminy oraz przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych w ilości niezbędnej do prawidłowego sporządzenia dokumentu strategii - 1 spotkanie,
5) Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy do roku 2022 będzie zawierała:
a) uwarunkowania rozwoju gminy - analiza SWOT,
b) określenie wizji, misji i strategicznych kierunków rozwoju,
c) określenie projektów strategicznych,
d) określenie zbieżności dokumentu ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz Narodową Strategią Spójności,
e) wdrażanie Strategii.

XIII. Od blisko trzech miesięcy nie są na bieżąco remontowane drogi gruntowe. Po kilkukrotnych interwencjach w firmie, która wygrała przetarg na utrzymanie dróg na terenie Gminy Kobylanka i obietnicach ze strony firmy o rozpoczęciu prac nic się nie zmieniło. Obecnie analizowany jest wniosek o rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą.

XIV. Londyn 2012 - Igrzyska Olimpijskie - największa i najważniejsza impreza dla całego sportowego świata dobiegły końca. Cztery lata wielkiego poświęcenia, wyrzeczeń, ciężkich godzin treningowych przełożyły się na wynik sportowy. Miło jest mi zakomunikować, że mieszkanka Kobylanki Agnieszka Skrzypulec zajęła 12 miejsce w żeglarskiej klasie 470

XV. Dnia 1 września odbyły się Gminne Dożynki w Kunowie. Jak co roku z okazji tego święta odbył się konkurs na najokazalszy wieniec dożynkowy. Pierwsze miejsce uzyskało sołectwo Bielkowo, Kunowo i Reptowo. Na drugim miejscu były sołectwa Motaniec, Morzyczyn, Kobylanka, Niedźwiedź.

XVI. X Jesienny Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej „Złota Dynia” w tym roku odbył się 16 września na terenie amfiteatru i promenady w Morzyczynie. Złota Dynia to jarmark, którego głównym założeniem jest promocja produktów regionalnych oraz rękodzielnictwa. Spośród 180 stoisk, które były ustawione wzdłuż ścieżki promenady można było spotkać wystawców z produktami rękodzielniczymi, oraz z żywnością regionalną i ekologiczną. Stragany miedwiańskiego święta cieszyły się dużym zainteresowaniem przez jarmarkowiczów, którzy mogli skorzystać z degustacji, a przede wszystkim nabyć upatrzone produkty. Jesienny Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej to również dzień koncertów o zabarwieniu folklorystyczno- ludowym. Na scenie amfiteatru gościły lokalne zespoły tj. Biesiada z Warnic, Jezioranki z Krzemienia, Sami Swoi z Morzyczyna, Kalina z Kobylanka, Lipka z Kobylanki, Chabry ze Stargardu Szczecińskiego, oraz uczniowie ZS nr 1 ze Stargardu Szczecińskiego. W trakcie trwania imprezy Wójt Gminy Kobylanka złożył podziękowania dla przewodniczącej KGW Morzyczyn – Zieleniewo Pani Alinie Moryl za pomysł, realizację i wcielenie w życie przedsięwzięcia, jakim jest Jarmark Złota Dynia. Inicjatywa narodziła się 10 lat temu i jest krzewiona do dnia dzisiejszego. W ramach dziesięciolecia jarmarku organizatorzy przygotowali pamiątkowe książeczki i widokówki. Najważniejszym i najistotniejszym elementem Dnia Dyni były konkursy. W tej edycji imprezy w konkursach na „Największą Dynię”, na „Najciekawszy okaz ogrodowy”, na „Najciekawszą kompozycję”, na „Najlepsze babskie stoisko” oraz na „Najsmaczniejsze ciasto dyniowe”.

XVII. Odpowiedź do prezesa RIO w sprawie przekroczenia wskaźników zadłużenia w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Szanowny Panie Prezesie

Zgadzam się ze stwierdzeniem, że kwestia zadłużenia przekraczającego ustawowy próg jest jedną z najważniejszych w działaniach jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ niezależnie od przekroczenia norm prawnych, w dłuższym przedziale czasowym oznacza znaczący regres i praktycznie uniemożliwia korzystanie ze środków unijnych. Gmina Kobylanka jest wręcz modelowym potwierdzeniem powyższego stwierdzenia. Pisząc jednak o przyczynach zaistniałej sytuacji nie sposób odnieść się do historii zadłużenia gminy, ponieważ już z początkiem roku 2011 przy każdym sprawozdaniu z wykonania budżetu pojawiają się pytania o przyczyny. Pierwsze, o ironio losu, pojawiło się od Ministerstwa Finansów, kolejne zresztą zgodnie z obowiązującym prawem pojawiają się od Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Aby obraz przyczyn był pełny warto w tym miejscu podkreślić, że Gmina w prestiżowym rankingu samorządów organizowanym przez redakcję „Rzeczpospolitej” zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii „Gmin Wiejskich” w roku 2007 i 2008, a w roku 2009 drugie miejsce. Kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka w składzie której był jeszcze między innymi prof. Kulesza współtwórca reformy samorządowej oceniała gminy za politykę finansową (dane z Ministerstwa Finansów) oraz sposób w jaki są zarządzane. Szef kapituły zapewniał przed wręczeniem nagród laureatom, że ranking jest „maksymalnie zobiektywizowany”. W roku 2012 Kobylanka znalazła się ponownie w pierwszej „setce” samorządów tym razem na 30 miejscu, jednak jako jedyna ze znacznie przekroczonym wskaźnikiem zadłużenia. Dynamiczne tempo rozwoju gminy zostało załamane poprzez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, dotyczącego obliczania wskaźników zadłużenia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z tą zmianą do zadłużenia wlicza się nie tylko kredyty, pożyczki, obligacje, ale także zobowiązania wynikające z wierzytelności, umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, leasingu, itd. Dzięki temu rozporządzeniu Gmina Kobylanka nie zwiększając swojego zadłużenia nawet o 1 grosz stała się z dnia na dzień najbardziej zadłużona gminą w Polsce! Tym samym z najlepszej stała się najgorszą.

Wskazując przyczyny zadłużenia gminy i jej sytuację finansową trzeba przeanalizować tabelę nr 1. Wynika z niej wprost, że gdyby rozporządzenie obowiązywało od roku 2006 to gmina miałaby przekroczone wskaźniki już 6 lat temu (kolumna nr3), i tak naprawdę nie byłoby żadnych możliwości realizowania inwestycji z udziałem środków unijnych, a tym bardziej ich kredytowania w jakiejkolwiek formie, ponieważ banki nie udzielają kredytów Jednostkom


Wskaźniki przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku
1. Art. 170 ust. 2 sufp (bez wyłączeń)- max 60%
2. Art. 170 ust 3 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)- max – 60 %
Wskaźniki po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku
3. Art. 170 ust. 2 sufp (bez wyłączeń + wierzytelności)- max 60%
4. Art. 170 ust 3 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń+ wierzytelności)- max – 60 %

Na podstawie danych finansowych pochodzących ze sprawozdań z wykonania budżetu (umieszczonych w tabeli) za poszczególne lata dług Gminy na przestrzeni lat 2006 – 2011 zwiększył się o kwotę 6.894.999 zł, a w tym czasie zrealizowano inwestycje o wartości 37.705.146 zł.
Samorządu Terytorialnego przy przekroczonym choćby jednym ze wskaźników. Kolejnym wnioskiem wynikającym z tabeli jest fakt, że ustawodawca przewidywał zwiększone zapotrzebowanie na kredytowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dał więc możliwość wyłączenia z kwoty długu zobowiązań zaciągniętych na realizację tych zadań w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Dla małych gmin takich jak Kobylanka to uregulowanie prawne stanowiło możliwość znacznego przyspieszenia w rozwoju poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków w okresie akcesyjnym. Na tym wskaźniku (kolumna nr 2) zbudowana została cała strategia inwestycyjna gminy i gdyby nie zmiana rozporządzenia dzisiaj gmina nie byłaby w tak trudnej sytuacji.
Na skutek planowej realizacji wydatków inwestycyjnyc, zgodnie z Wieloletnim Program Inwestycyjnym, budżet Gminy w ciągu ostatnich lat w znacznej części opierał się na grupie dochodów związanych z dotacjami inwestycyjnymi, środkami pozabudżetowymi jako źródło finansowania tych inwestycji oraz przychodami z kredytów bankowych jako uzupełnienie wkładu własnego. W 2011 roku nie udało się rozliczyć wszystkich inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych i uzyskać zwrotu poniesionych nakładów ze względu na przeciągające się rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim. Nierozliczanie inwestycji w roku budżetowym z władzą wdrażającą powoduje niewykonanie dochodów i ma wpływ na wskaźniki. Jednak w konsekwencji wyrównuje się w kolejnym roku budżetowym. Jest to jednak kolejna przyczyna mająca wpływ na zwiększony wskaźnik.
Chcąc dostosować budżet gminy do nowego sposobu liczenia wskaźników należałoby zrezygnować z realizacji procesów inwestycyjnych. Wstrzymać je na rok, wyprowadzić gminę z zadłużenia i od nowa budować strategię inwestycyjną dostosowując ją do obecnie obowiązującego prawa. Przepisy prawa można zmienić z dnia na dzień, jednak przygotowywanych przez lata i będących w realizacji procesów inwestycyjnych już nie! Niestety, w momencie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów Gmina miała w roku 2010 podpisane wieloletnie umowy inwestycyjne z wykorzystaniem środków unijnych, z których nie mogła się wycofać. To, co dla innych byłoby powodem zadowolenia dla gminy stało się początkiem kryzysu. Gmina realizując swoje zamierzenia inwestycyjne korzystała z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i wszystkich instrumentów finansowych zgodnie z obowiązującym prawem. Część z nich nie wchodziła we wskaźnik zadłużenia, a tak naprawdę zależała tylko od możliwości rocznej spłaty, którą Gmina posiadała. W roku 2011 realizowaliśmy następujące umowy inwestycyjne.
1) „Budowa ścieżki rowerowej Stargard –Szczecin, I etap Zieleniewo-Motaniec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o wartości 2 080 782 zł w tym dofinansowaniu 948.630 zł;
2) „Przebudowa drogi gminnej DG 4140012 Reptowo- Motaniec w Gminie Kobylanka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o wartości 2 770 707 zł w tym dofinansowaniu 1.257.060 zł;
3) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o wartości 2 009 420 zł w tym dofinansowaniu 1.182.138 zł;
4) „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś. Morzyczyn – Zieleniewo- Kunowo- Skalin” – o wartości 4 244 294 zł w tym dofinansowaniu w 2012 r. – 2.202.294zł;
Planując budżet na rok 2012 ponownie należało zrezygnować z wydatków inwestycyjnych aby „dogonić” wskaźniki. Tak też się częściowo stało. Gmina zrezygnowała z dwóch umów, na które miała przyznane środki pomocowe. Były to: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Reptowo oraz budowa drogi Zieleniewo – Miedwiecko o łącznej wartości około 4,5 mln złotych z dofinansowaniem 2,7 mln złotych. Musieliśmy jednak pozostawić w budżecie wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Ochrona wód jeziora Miedwie”. Jest to projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Stargard Szczeciński i Gminą Stargard Szczeciński. Pominę merytoryczne uzasadnienie realizacji tego projektu. Wspomnę tylko, że ma on kolosalne znaczenie w kontekście rozwoju Kobylanki oraz bezpieczeństwa miasta Szczecin w kontekście zaopatrzenia w wodę. Najistotniejsze jest to, że całe przedsięwzięcie ma wartość przekraczającą 95 mln złotych z dofinansowaniem na poziomie 47 mln zł. Udział gminy w tym zadaniu oczywiście procentowo jest niewielki, jednak niewywiązanie się ze swojej części zadania ma niewyobrażalne wręcz skutki finansowe. Umowa przewiduje bowiem prawo dochodzenia przez każdą ze stron odszkodowania za utratę dofinansowania projektu w przypadku niedotrzymania warunków i wskazania jako przyczynę zwrotu środków unijnych postępowanie którejś z gmin.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że przygotowanie do realizacji tego projektu oraz inżynieria jego finansowania odbyła się w starej rzeczywistości odnośnie wyliczania wskaźników i do roku 2010 była możliwa do wykonania bez żadnych perturbacji z uwzględnieniem kredytowania w części wkładu własnego.
Mając na względzie powyższe powody weszliśmy w rok 2012, którego początek okazał się fatalny w finansowaniu tego zadania. Pomimo pozytywnych opinii RIO, po kolejnych przetargach i blisko półrocznych negocjacjach z bankami, odmówiono nam finansowania ze względu na ustawowo przekroczone wskaźniki. Najistotniejsze jest jednak to, że wkład własny został przez nas zapłacony, natomiast nie otrzymaliśmy kredytu na prefinansowanie zadania proponując nawet bankom, że kiedy otrzymamy zwrot środków zostaną one bezpośrednio przelane na ich konta. Konsekwencją tych przedłużających się negocjacji jest to, że nie mogliśmy w terminach zapłacić za wszystkie faktury i tym samym wystąpić o zwrot środków co ma niewątpliwie wpływ na dochody. Te opóźnione przepływy finansowe pociągną za sobą konsekwencje, że nawet w drugim półroczu nie osiągniemy wszystkich dochodów ze zwrotu środków unijnych. Dodatkowo ponosimy nieprzewidziane w budżecie koszty związane z odsetkami karnymi za niedotrzymanie terminów płatności. Cała ta sytuacja wymusiła na nas poszukiwanie nowych rozwiązań finansowania zadania i załamała płynność finansową gminy! Ważną informacją jest to, że banki robiąc analizę finansową gminy i przystępując do rozpatrywania wniosków zawsze jako wskaźnik zadłużenia brały art. 170 ust 3 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń).
Dodatkowo spowolnienie gospodarcze na rynku nieruchomości stwarza zagrożenie niewykonania dochodów po stronie sprzedaży majątku. W związku z tym jak wynika ze sprawozdania ograniczone zostały wydatki bieżące do niezbędnego minimum.
Jak wynika z powyższego jest wiele powodów, które wpływają na przekroczone wskaźniki, jednak największym z nich, który spowodował nieodwracalne i niemożliwe do naprawienia w krótkim czasie negatywne skutki dla Gminy Kobylanka jest Rozporządzenie Ministra Finansów. Sytuacja ta na pewno nie jest wynikiem nieodpowiedzialności w podejmowaniu decyzji przez władze Gminy, tylko konsekwencją zmian „reguł gry w trakcie meczu”.
Chciałby w tym miejscu podkreślić, że doświadczając na co dzień trudności wynikających z inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania Gminy przy przekroczonych wskaźnikach zadłużenia oraz po dokładnej analizie sytuacji po II kwartale rozpoczęliśmy od nowa układanie finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych zmieniając sposób ich finansowanie w oparciu o zaliczki i kredytowanie poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jest to niezmiernie trudne ponieważ wydatki inwestycyjne muszą być realizowane ze względu na konsekwencje wynikające z zaprzestania realizacji umów oraz dostosowanie budżetu do obowiązujących wskaźników. Wybór jest prosty i ogranicza się do tego, które działania są dla Gminy bardziej korzystne pod względem konsekwencji wynikających z ich podjęcia. Zaprzestanie inwestycji, które narazi całą Gminę na wielomilionowe odszkodowania, czy niedotrzymanie przepisów ustawy, które narazi wójta na zastąpienie go komisarzem. Myślę, że w obecnej sytuacji odpowiedź jest tylko jedna, dlatego musimy pracować dalej przy przekroczonych wskaźnikach podejmując działania zmierzające do ich zminimalizowania.
Warto w tym miejscu postawić pytanie, na które jeszcze dzisiaj nie znajduję jednoznacznej odpowiedzi, kto zapłaci za te wszystkie dodatkowe i niepotrzebne straty finansowe spowodowane odebraniem możliwości posiłkowania się kredytami w realizacji projektów z wykorzystanie środków UE? Na zakończenie jeszcze jedno najważniejsze spostrzeżenie. Na podstawie danych finansowych pochodzących ze sprawozdań z wykonania budżetu (umieszczonych w tabeli) za poszczególne lata dług Gminy na przestrzeni lat 2006 – 2011 zwiększył się o kwotę 6.894.999 zł, a w tym czasie zrealizowano inwestycje o wartości 37.705.146 zł.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30