Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Sprawozdanie, 28 lutego 2013


28 lutego 2013 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy 
w Kobylance w okresie od 31 stycznia 2013 roku do 28 lutego 2013 roku.

I 20 lutego odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance rozprawa administracyjna  w związku z postępowaniem dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym przez Urząd Gminy w Kobylance w związku z wnioskiem z dnia 26 października 2011. inwestora tj. GB Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Motańcu w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa biogazowi o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu”. 

1 Uczestnicy rozprawy:
a Andrzej Kaszubski – wójt Gminy Kobylanka
b Jolanta Kazberuk – sekretarz Gminy Kobylanka
c Marcin Lewicki – prowadzący rozprawę, inspektor ds. ochrony środowiska              i rolnictwa Urzędu Gminy w Kobylance
d Elżbieta Sznycer – inspektor Urzędu Gminy w Kobylance
e Katarzyna Zielińska – protokolant
2 Strony postępowania obecne na rozprawie:
a GB Paliwa Sp. z o. o., Motaniec 5A, 73-108 Kobylanka – Henryk Wolski autor raportu.
b Stowarzyszenie „Kobylanka – gminą dla swoich mieszkańców”, Morzyczyn, os. Północne 35, 73-108 Kobylanka– przedstawiciel Krzysztof Żyto.
c Stowarzyszenie „Medue”, Morzyczyn, os. Północne 36, 73-108 Kobylanka– przedstawiciel Ewa Bejster.
d Stowarzyszenie „Parkowa Dolina”, Bielkowo 20, 73-108 Kobylanka– przedstawiciele Wiktoria Bałaban, Andrzej Świąder, Monika Żurek, Renata Krzysztanowicz.
3 Organy opiniujące obecne na rozprawie:
a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczeciński – przedstawiciel Danuta Arczyńska.
4 Pozostali uczestnicy rozprawy – mieszkańcy Gminy Kobylanka w liczbie 210 osób.
Z rozprawy został sporządzony protokół. który jest umieszczony na BIP Kobylanka. Wszystkie wnioski złożone w trakcie jej trwania przez uczestników zostały uwzględnione   i skierowane do inwestora w celu uzupełnienia raportu. 

II Dotychczas do Urzędu Gminy wpłynęło ponad 991 deklaracji na odpady komunalne        w związku z przejęciem przez Gminę odpowiedzialności za gospodarkę odpadami. Odbiór odpadów zadeklarowało 2.999 osób na 4.528 zameldowanych na terenie Gminy. Proszę przypominać mieszkańcom, że termin składania deklaracji upłynął dnia 31 stycznia br. Obecnie analizowane są nowe rozwiązania, które zostały wprowadzone do ustawy           o gospodarce odpadami pod kątem możliwości ich wprowadzenia do systemu przygotowanego przez Gminę. Aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania prace ukierunkowane są tylko na rozwiązania mające ulżyć finansowo rodzinom wielodzietnym.

III Dziękuję wszystkim radnym za uwagi wniesione do wstępnego opracowania Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kobylanka do roku 2022. Przypominam, że udostępniając państwu projekt nie był on przeznaczony do publicznej dyskusji. Wszystkie uwagi i spostrzeżenia zostały skierowane do poprawek i aktualizacji. Materiał, który powstał został sporządzony na podstawie istniejących opracowań z różnych dziedzin społeczno - gospodarczych, które są w posiadaniu Gminy. Została rozpowszechniona ankieta włączająca mieszkańców Gminy  w tworzenie strategii. Będzie to dokument pokazujący priorytety rozwoju Gminy, dlatego ważne jest aby wszyscy się zaangażowali w jego tworzenie. Niestety minęły już ponad dwa miesiące od jej opublikowania a do Urzędu wypełnionych ankiet wpłynęło niewiele. Na bazie zebranego materiału zostanie zrobiona analiza i na jej podstawie wyciągnięte wnioski do Strategii. Kolejnym elementem pracy nad tym dokumentem będą konsultacje społeczne. O terminie i miejscu zostaną wszyscy poinformowani.

IV Odbyły się zebrania z mieszkańcami Kunowa, Jęczydołu i Reptowa w sprawie programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na realizację podłączeń do sieci kanalizacyjnej. Gmina pomoże w podłączeniu się wszystkim mieszkańcom, którzy mają swoje gospodarstwa przy istniejącej sieci kanalizacyjnej i dotychczas nie włączyli się do kanalizacji. Dotacja na to zadanie pokrywa 45% kosztów każdego przyłącza. Do poniedziałku wyłoniony zostanie projektant. Akces do udziału w programie złożyło 80 gospodarstw.

V Po skierowaniu przez Sąd Najwyższy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w sprawie oświetlenia węzła „Motaniec” (GDDKiA) ogłoszony został nowy wyrok tym razem niekorzystny dla Gminy. Obecnie tezy wyroku są analizowane pod względem prawnym i na pewno Gmina wniesie wniosek o kasację wyroku do Sądu Najwyższego.

VI DROGI - Po nastąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych zostaną niezwłocznie rozpoczęte prace na drogach gruntowych, które po okresie zimowym są w fatalnym stanie. Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31