Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 29 listopada 2012

29 listopada 2012 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy 
w Kobylance w okresie od 25 października 2012 roku do 29 listopada 2012 roku

I. Informacja o podatkach i opłatach lokalnych nie objętych uchwałami Rady Gminy na rok 2013:
a. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO -Wójt Gminy Kobylanka informuje, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego   z dnia 19 października 2012 r. (Monitor Polski z 2012 poz. 787) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wniosła 75,86 zł. za 1 dt. W związku z powyższym stawka podatku rolnego na rok 2013 wynosi 189,65 zł. od 1 ha przeliczeniowego. Obecnie stawka podatku rolnego wynosi 185,45 zł. od 1 ha przeliczeniowego. Wpływy z podatku rolnego są związane z programem wspierania rolnictwa w zakresie ochrony środowiska (PWR), polegającym na refundowaniu rolnikom wydatków związanych z prowadzenie gospodarstwa rolnego, poniesionych na zakup nawozów wapniowych, badania gleby, przegląd opryskiwaczy.
b. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LESNEGO - Wójt Gminy Kobylanka informuje, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (Monitor Polski z 2012 poz. 788) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przed nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wyniosła 186, 42 zł. za 1 m.W związku z powyższym stawka podatku leśnego na rok 2013 wynosi 41,01 zł. za 1 ha. Obecnie stawka podatku leśnego wynosi 41,07 zł. za 1 ha.
c. INFORMACJA DOTYCZACA OPŁATY MIEJSCOWEJ - Wójt Gminy Kobylanka informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2.08.2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r., kwota opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,17 zl dziennie. Obecnie obowiązuje stawka 1,86 zł. za każdy dzień pobytu.
d. INFORMACJA DOTYCZACA OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW - Wójt Gminy Kobylanka informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 2.08.2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r., kwota opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 119,93 zł rocznie od jednego psa. Obecnie obowiązuj stawka 10,00 zł. rocznie od 1 psa.
e. INFORMACJA DOTYCZACA OPŁATY TARGOWEJ - Wójt Gminy Kobylanka informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2.08.2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r., kwota opłaty nie może przekroczyć 757, 79 zł. dziennie. Obecnie obowiązują stawki:
i. z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza, skrzyni -10,00 zł.
ii. z samochodu osobowego, straganu, stołu, wozu konnego, przyczepy – 20,00 zł.
iii. z samochodów ciężarowych - 30,00 zł

1. Uchwała w sprawie opłaty targowej obecnie jest w trakcie przygotowania, i z uwagi na to, że nie jest to opłata roczna może być podjęta w trakcie roku kalendarzowego.
II. W Urzędzie Gminy zakończyła się kontrola prowadzana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Była ona wykonywana na zlecenie Ministra Finansów i dotyczyła wszystkich gmin, które mają przekroczone wskaźniki zadłużenia. Wyniki kontroli poznamy za miesiąc i zostaną państwo     o nich poinformowani.
III. Po blisko dziewięciu miesiącach kontroli prowadzonych w Urzędzie przez różne instytucje mamy kolejną kontrolę, która potrwa do końca roku. Tym razem prowadzona jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Każda kontrola wprowadza zakłócenia w bieżącej działalności Urzędu. Jeżeli trwają one blisko rok, to mają znaczący wpływ na sprawność w realizacji spraw bieżących.
IV. Pojawiło się wiele uwag dotyczących naprawy dróg gruntowych przez Firmę Trans MASZ. Informuję, że żadne prace wykonane na drogach nie zostały przez Gminę odebrane ponieważ mamy podobne odczucia co do jakości wykonanych prac i zgodności z zapisami w umowie. Obecnie wskazaliśmy konieczne poprawki do wykonania na remontowanych drogach w celu przyjęcia odbioru robót.
V. Od nowego roku zmienione zostaną godziny dojazdu do szkół dzieci z Cisewa i Wielichówka, ponieważ ich czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w szkole jest zbyt długi. Uruchamiamy dodatkowy autobus, który pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie lekcji przez dzieci z tych miejscowości o blisko godzinę.
VI. Informuję, ze zgodnie z porozumieniem zawartym z MZK Stargard na dowóz dzieci do szkół do bezpłatnego przejazdu na terenie Gminy Kobylanka za okazaniem legitymacji szkolnej uprawnione są tylko dzieci objęte programem dowożenia. Nie dotyczy to wszystkich dzieci uczęszczających do szkół.
VII. Po kilku miesiącach przerwy wydany zostanie biuletyn Informacyjny Wieści Gminne. Zawarte zostaną w nim wszystkie informacje dla mieszkańców dotyczące między innymi: gospodarki odpadami, utylizacji azbestu, podatków itp.


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30