Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 29 maja 2014


29 maja 2014 r.

Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy

w Kobylance w okresie od 24 kwietnia do 29 maja kwietnia 2014 roku.

 

 1. Odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w sprawie sprawozdania na druku RB 27 dotyczącego dochodów z podatku od osób prawnych CIT. Ze sprawozdania wynika, że gmina posiada nadpłatę w podatku w wysokości 3,8 mln złotych. Z informacji uzyskanych podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że zmieniła się interpretacja przepisów dotyczących określenia siedziby firmy. Obecnie każdy oddział firmy traktowany jest również jako siedziba i podatek od osób prawnych CIT powinien być odprowadzany do JST na której terenie znajduje się oddział. W związku z powyższym Firma NETTO złożyła korektę deklaracji za ostatnie pięć lat i rozpisała podatek w zależności od ilości osób zatrudnionych na wszystkie oddziały w całej Polsce. Oddziałami w tym przypadku są sklepy. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ta nadpłata będzie do zwrotu. Dlatego też podjęliśmy wspólnie rozmowy o weryfikacji tej kwoty i sposobie jej zwrotu, ponieważ zgodnie z ordynacją podatkową powinniśmy tego dokonać w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, co w obecnej sytuacji jest niemożliwe. O wynikach rozmów i ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy będę informował na bieżąco.

 2. Informacja dotycząca stopnia realizacji Uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XL/238/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kobylanka dla strefy przemysłowo- bazowo-składowej oraz strefy zabudowy usługowej w obrębie Bielkowo

   1. W dniu 24.04.2014r. przekazanie urbaniście wniosku do planu, który wpłynął w dniu 22.04.2014r. od Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie

   2. W dniu 25.04. 2014r. sporządzenie wykazu wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (po uzupełnieniu o w/w/ wniosek)

   3. W dniu 29.04. 2014r. odebranie opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby planu.

   4. Projekt planu w trakcie opracowania - termin do 30 maja br.

 3. Odbyła się kolejna rozprawa sądowa dotycząca zerwania przez gminę umowy z firmą Trans Masz na zimowe i bieżące utrzymanie dróg ze względu na nienależyte wykonanie usługi - niezgodne z zapisami umowy i SIWZ.

 4. Na wniosek prawnika Państwa Jaszczerskich z Cisewa doszło do spotkania, w którym uczestniczyli Państwo Jaszczerscy ich prawnik oraz na ich zaproszenie Pan Żyto. Spotkanie dotyczyło zajęcia drogi gminnej i polubownego rozstrzygnięcia tej kwestii po przegranych sprawach sądowych z gminą dotyczących nielegalnego zajęcia drogi gminnej. Pani pełnomocnik zaproponowała zamianę drogi gminnej na grunty Pana Jaszczerskiego po których miałaby przebiegać nowa droga. W związku z tym, ze w tej kwestii decyzje podejmuje Rada Gminy poprosiłem o złożenie stosownego wniosku z propozycją celem omówienia jego na najbliższej Sesji Rady. Do dnia dzisiejszego taki wniosek nie został złożony. Ponieważ sprawa jest rozstrzygnięta jeżeli do najbliższej sesji nie wpłynie stosowny wniosek podejmę działania w celu przywrócenia użytkowania drogi przez mieszkańców.

 5. Nadleśnictwo Kliniska

 6. Analiza wyników przetargu nr 2 na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka”. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia przeznaczona przez Gminę Kobylanka w drugim przetargu-umowa na 1 rok - 600 000 zł brutto . Złożone oferty:

  1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Szczecin. Oferowana cena : 707 670 zł (brutto), Ceny jednostkowe:

   1. 604,80 zł/Mg brutto - odpady komunalne zmieszane

   2. 486 zł/Mg brutto - odpady segregowane

   3. 540 zł/Mg brutto - odpady z GPZO Morzyczyn

  2. Remondis Szczecin Sp. z o.o. Oferowana cena : 670 032 zł (brutto) . Ceny jednostkowe:

   1. 626/40 zł/Mg brutto - odpady komunalne zmieszane (cena obecna 525 zł/Mg)

   2. 324 zł/Mg brutto - odpady segregowane (cena obecna 225 zł/Mg)

   3. 324 zł/Mg brutto - odpady z GPZO Morzyczyn (cena obecna 225 zł/Mg)

Przetarg na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze gminy Kobylanka” wygrała firma: Remondis Szczecin Sp. z o.o. Świadczenie usług od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 r. Zgodnie z zapisami SIWZ firma Remondis w dniu 26.05.2014 r. przedstawiła do zaakceptowania harmonogram odbioru odpadów na rok 2014 (co jest koniecznym warunkiem do podpisania umowy) - harmonogram został przez Gminę Kobylanka zaakceptowany. Umowa na odbiór i zagospodarowanie Odpadów zostanie podpisana najdalej do 10.06.2014 r. po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (5% brutto) przez Wykonawcę (Remondis Szczecin Sp. z o.o.)- w trakcie realizacji

 

 1. Bieżące prace i działania inwestycyjno - remontowe

  1. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych - II etap:

   1. naprawa zakrętu Morzyczyn - Jęczydół - umowa w przygotowaniu,

   2. łatanie dziur w asfaltach - realizacja II etapu, prace w toku.

  2. Remonty dróg gruntowych: Przewidziany termin wykonania robót - do końca czerwca.

  3. Organizacja ruchu Motaniec (lustro i węzeł), Morzyczyn - Zieleniewo (przejścia dla pieszych) podpisana umowa na realizację projektów organizacji ruchu, termin na wykonanie projektów 14 lipca 2014r. Dodatkowo organizacja ruchu Bielkowo zakręt, os. Zielone przystanki, lustra Kałęga, znak Kobylanka przesunięcie bliżej węzła w trakcie ustaleń z projektantem, umowa w przygotowaniu.

  4. Koszenie poboczy dróg - planowane po 22 maja 2014r.

  5. Przegląd drogi Motaniec - Reptowo:

   1. Poziom osiadania przepustu w porównaniu do poprzedniego przeglądu pozostaje na tym samym poziomie, nie wykazuje większego zaniżenia,

   2. Kolejne kontrolne pomiary zaplanowano w terminie do 30.09.2014r.

  6. Zbiornik bezodpływowy Rekowo;

   1. jest pozwolenie na budowę,

   2. zgłoszony zamiar wykonania rozbiórki dotychczas użytkowanej toalety,

   3. wpłynęły 2 oferty, najtańsza Kachniarz Wiesław 11.996,24 zł brutto,

  7. Sieć wodno - kanalizacyjna Pileckiego, Fieldorfa: Wpłynęły 3 ofert, najtańsza oferta WOZ na kwotę 86.890,69 zł brutto. Umowa w trakcie przygotowania.

  8. Ochrona wód jeziora Miedwie - Kunowo:

   1. w dniu 24.04.2014r. został dokonany przegląd z usunięcia usterek przy udziale Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Potwierdzono usunięcie usterek w tłoczniach P1 i P2. Potwierdzenie usunięcia usterek w tłoczni P3 zostało stwierdzone w dniu 2014.04.10,

   2. Za zgodą Wodociągów Zachodniopomorskich tłocznie P1, P2, P3 zostały włączone do czynnej sieci kanalizacyjnej.

  9. Ochrona wód jeziora Miedwie - Bielkowo:

   1. po uzyskaniu brakującej zgody Starostwa Powiatowego dla działek Skarbu Państwa zostało dostarczone projektantowi Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Lecz projektant nie złożył jeszcze wniosku do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę pozostałych sieci z I etapu.

   2. Po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu projektu I etapu, projektant przesłał ten projekt do gminy celem zatwierdzenia,

   3. W toku projektowanie II etapu. Pomimo ponagleń projektant opóźnia uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

  10. Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowości Kunowo, Jęczydół, Reptowo.

   1. zrealizowano zakres robót w Jęczydole i Reptowie,

   2. Technicznie dokonano wszystkich podłączeń w zlewni P1, P2, P3 w Kunowie - zgodnie z umową z wykonawcą. Tłocznie P1, P2, P3 pracują i wtłaczają ścieki do kolektora głównego,

   3. Trwa kompletowanie dokumentów formalnych, inwentaryzacja, podpisywanie umów z Wodociągami Zachodniopomorskimi.

  11. Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i Reptowo

   1. Umowa na dofinansowanie podpisana, trwa projektowanie, wniosek o pozwolenie na budowę jeszcze nie złożony,

   2. Organizacja zamówienia publicznego i rozpoczęcia inwestycji uzależnione od rozpoczęcia budowy sieci w Bielkowie,

  12. Wykonanie ocieplenia zewnętrznego elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielkowo Gmina Kobylanka

   1. Przetarg rozstrzygnięty, wyłoniony wykonawca Zakład Ogólnobudowlany POL-DACH Koszalin 64 821,00 zł brutto

   2. Poziom realizacji inwestycji 30%, planowany termin zakończenia robót 09.06.2014r.

   3. Wymagane jest wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji: montaż 4 szt. okien, wykonanie otworu drzwiowego, zakup i montaż kompletnych drzwi.

  13. Renowacja kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie

   1. Poziom realizacji inwestycji 70%,

   2. planowane wykonanie robót do 30.05..2014 r.

  14. cięcia sanitarne interwencyjne drzew oraz żywopłotu rosnącego wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku Kobylanka - Motaniec,

  15. cięcia interwencyjne krzewów wzdłuż ścieżki rowerowej w Zieleniewie,

  16. wycięto 4 dęby z pasa drogowego Rekowo - Bielkowo,

  17. cięcia pielęgnacyjne drzew wzdłuż drogi (były tor kolejowy) w Kobylance,

  18. nasadzenia 170 szt. olch wzdłuż drogi Zieleniewo - Kunowo (zadanie związane z budową sieci

  19. Zaplanowano:

   1. wycięcie 3 szt. topoli i 1 szt. sosny na cmentarzu w Kobylance,

   2. wycięcie 3 szt. topoli przy ul. Jeziornej w Morzyczynie.

 2. Do 10 czerwca 20 kotów z promenady zostanie przeniesionych do baz rybackich m. in. w Skolwinie, Trzebieży i Dąbiu, przekazanie kotów zostanie potwierdzone odpowiednią dokumentacją. Przewiduje się także kontynuowanie procesu sterylizacji i kastracji tych zwierząt.

 

 

 

 

 1.  


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30