Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 29 marca 2012


29 marca 2012
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy 
w Kobylance w okresie od 1 marca 2012 roku do 29 marca 2012 roku

I.Decyzja środowiskowa dotycząca zamiaru budowy biogazowi na terenie Gminy Kobylanka. 
Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Kobylanka, którzy w merytoryczny sposób odnieśli się do raportu oddziaływania na środowisko złożonego przez inwestora  w tutejszym Urzędzie Gminy.  Zapewniam, że każda z uwag złożona przez mieszkańców będzie brana pod uwagę przy wydawaniu decyzji. Poniżej przedstawiam informację, która znajduje się na stronie internetowej Gminy dotyczącą procedur związanych z decyzją środowiskową w  przypadku biogazowi.
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 45 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r.    w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) biogazownia  należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.  Oznacza to, że przed złożeniem wniosku  o wydanie pozwolenia na budowę (w przypadku obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego) lub wniosku  o wydanie warunków zabudowy inwestor musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji  - popularnie zwaną decyzją środowiskową. Ta natomiast może uzgadniać warunki realizacji przedsięwzięcia lub nie.
Wydanie decyzji środowiskowej poprzedzone jest prowadzonym przez wójta postępowaniem administracyjnym. Niezwykle istotne dla całej sprawy jest fakt, że decyzja środowiskowa wydawana jest po uzyskaniu wszystkich wymaganych przez ustawodawcę uzgodnień i opinii na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r.           o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227  z późniejszymi zmianami) zwanej w dalszej części niniejszej informacji ustawą środowiskową. Wydanie jakiejkolwiek decyzji przed uzyskaniem opinii i uzgodnień skutkowałoby obarczeniem jej wadą prawną, czyli nieważnością.
Należy w tym miejscu podkreślić, że obowiązek opracowania dla budowy biogazowni raportu skutkuje dopuszczeniem do postępowania w tej sprawie udziału społeczeństwa (art. 33 ustawy środowiskowej). Dlatego też społeczeństwo zostało powiadomione o złożeniu przez inwestora raportu poprzez obwieszczenie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kobylanka.pl) oraz tablicach informacyjnych tut. urzędu oraz Sołectwa Motaniec. Przedmiotowy raport został również przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczec. celem uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.  Przywołane wyżej organy mogą:
  • wezwać inwestora do uzupełnienia raportu,
  • uzgodnić pozytywnie inwestycję pod określonymi warunkami,
  •  nie uzgodnić realizacji inwestycji. 
Art. 36 ustawy środowiskowej przewiduje natomiast, że przed wydaniem decyzji środowiskowej organ może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.  Po uzyskaniu przez tut. organ wszystkich uzgodnień i opinii zostanie przez Wójta Gminy Kobylanka przeprowadzona otwarta rozprawa administracyjna dla społeczeństwa. O jej terminie i miejscu przeprowadzenia społeczność zostanie powiadomiona stosownym obwieszczeniem, które ukaże się w BIP-ie, tablicach ogłoszeń urzędu i sołectw Gminy Kobylanka.
Po przeprowadzeniu tejże rozprawy organ kończy postępowanie (o czym powiadamia strony postępowania), gromadzi od stron ewentualne dodatkowe wnioski i żądania, analizuje całość materiału dowodowego  i następnie wydaje decyzję środowiskową – negatywną lub pozytywną dla inwestora. Od tej decyzji inwestorowi i stronom postępowania służy zażalenie. Fakt wydania decyzji zostaje podany do publicznej wiadomości.

I.Na terenie Urzędu prowadzona jest kompleksowa kontrola działalności finansowej Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkowa ze Szczecina. Kontrola potrwa do 1 czerwca br.

II.Odbyło się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie podczas którego wójt składał wyjaśnienia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania Programu Wsparcia Rolnictwa na terenie Gminy Kobylanka. Ostatnia uchwała Rady Gminy zmieniająca wysokość zwrotu nakładów poniesionych przez rolników w ramach ochrony wód Jeziora Miedwie została utrzymana w mocy i będzie obowiązywała.

III.W tym roku decyzje podatkowe zostały wysłane z dwutygodniowym opóźnieniem. Powodem takiej sytuacji jest wprowadzenie nowego programu komputerowego do obsługi podatków. Obecnie każdy z podatników ma nadany swój indywidualny numer konta, który będzie potrzebny przy organizacji przez gminę programu gospodarki odpadami. Wprowadzenie tego programu w przyszłości w znacznym stopniu usprawni obsługę podatników.

IV.Po drugim wyłożeniu Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy wpłynęło osiem wniosków z uwagami. Jeżeli będziemy skłonni uznać te uwagi to w dwóch przypadkach koniecznym będzie uzupełnienie Raportu Oddziaływania na Środowisko i kolejne uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie. Powtórzenie tych procedur spowoduje wydłużenie prac nad Studium o kolejne trzy – cztery miesiące.

V.Drogi gruntowe na terenie Gminy są w fatalnym stanie i wymagają natychmiastowej naprawy. Niestety zmieniające się warunki pogodowe nie pozwoliły na rozpoczęcie tych prac we wcześniejszym terminie. Obecnie Firma Trans Masz, która wygrała przetarg na utrzymanie dróg gruntowych rozpoczęła ich kompleksowa naprawę. Zakończenie pierwszego etapu prac zaplanowane jest w połowie kwietnia. Do tego czasu wszystkie strategiczne drogi gruntowe powinny być doprowadzone do właściwego stanu po okresie zimowym. 

VI.W przyszłym miesiącu na wniosek mieszkańców (pojawiający się na zebraniach wiejskich) w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy rozpoczynamy radarowy pomiar prędkości na terenie Gminy. W pierwszej kolejności pomiarem objęte będą miejscowości Morzyczyn, Zieleniewo, Motaniec. Następnie obszar pomiaru poszerzony będzie                o Kobylankę i Reptowo. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami harmonogram pomiarów zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy. 

VII.Od ostatniej Sesji nie udało się rozstrzygnąć przetargu na prefinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie” i cały czas mamy kłopot z końcową zapłatą za wykonane prace kanalizacyjne. Przeciągają się negocjacje z Bankiem Ochrony Środowiska w Szczecinie i niestety maja zostać zamknięte dopiero do 30 marca. Cały czas ponosimy konsekwencje zmiany  Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego sposób liczenia długu publicznego i nawet taka prosta rzecz jak kredyt na rachunku obrotowym stanowi problem  w rozmowach z bankami ze względu na przekroczony wskaźnik, który za ubiegły rok według nowego sposobu liczenia wynosi 62,9%.

VIII.Funkcjonowanie Ośrodka Zdrowie – w dalszym ciągu trwają negocjacje i rozmowy mające na celu ustalanie warunków umowy na wieloletnią dzierżawę dla dotychczasowego najemcy. Najistotniejszym elementem umowy będzie modernizacja wnętrza Ośrodka   i dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych oraz zwiększenie dostępności dla mieszkańców Gminy do lekarzy specjalistów.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30