Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 30 stycznia 2014

30 stycznia 2014 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 30 grudnia 2013 roku do 30 stycznia 2014 roku

I. Zgodnie z zapisem art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), dotyczącym przedkładania Radzie Gminy informacji o wydanych decyzjach o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Informuję, że w okresie od 30 stycznia 2013 r. do 27 stycznia 2014 r. nie zaistniały okoliczności do wydania ww. decyzji. Wobec powyższego nie została wydana żadna decyzja o ustaleniu opłaty planistycznej.

II. informacja o realizacji uchwał Rady Gminy za rok 2013. (wg załącznika)
  
   a) Podjęte uchwały – 62
   b) Unieważnione – 0
   c) Unieważnione w części – 1
   d) Zrealizowane – 36
   e) W realizacji – 22
   f) Nie zrealizowanych – 4

III. informacja o zgłoszonych wnioskach przez Radę Gminy w roku 2013. (wg załącznika)
  
   a) Zgłoszonych – 43
   b) Uwzględnionych i przekazanych do realizacji – 28

IV. W 2013 roku w punkcie porządku obrad zapytania i interpelacje było  - 85 zapytań

V. Informacja o podziale środków na poszczególne szkoły oraz stopnie awansu zawodowego nauczycieli w celu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego zgodnie z art. 30 ust.3 – Karty Nauczyciela. W 2013 roku dopłatami do średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego tylko nauczyciele stażyści w SP Kobylanka i ZSP Reptowo. Kwota do dopłaty to 751 złotych  i 16 groszy. Do 15 marca potrwa kontrola w szkołach pod kątem zgodności arkusza organizacyjnego z wydatkami szkół na jego realizację.

VI. 29 stycznia odbyła się w Sądzie w Szczecinie pierwsza rozprawa dotycząca zerwanej przez gminę umowy na utrzymanie dróg z firmą Trans Masz z powództwa firmy. Ze względów proceduralnych nie odbyła się i została przesunięta na inny termin. O przebiegu sprawy będę państwa informował na kolejnych sesjach rady Gminy.

VII. W ramach programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gmina realizuje wniosek podłączeń do sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców Kunowa   + indywidualne zgłoszenia z innych miejscowości. Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie tych przyłączy. Cena za 1 metr instalacji, którą w ramach porozumienia poniosą mieszkańcy wynosi 82 złote.

VIII. Gmina wniosła wniosek o kasację wyroku do Sądu Najwyższego w sprawie ponoszenia kosztów oświetlenia węzła Motaniec przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 31 stycznia odbędzie się rozprawa przed Sądem Najwyższym.

IX. W tym roku za zimowe utrzymanie dróg pełną odpowiedzialność bierze Gmina. Umowę z wykonawca mamy tak podpisaną, że każdy wyjazd na drogi musi wynikać      z naszego polecenia. Odpowiedzialnym ze strony gminy jest szczególnie pan Adam Kawczyński. Jutro odbędzie się spotkanie z wykonawcą ponieważ zgłoszone zostały uwagi co do jakości odśnieżania szczególnie w Morzyczynie i Zieleniewie. Uwagi dotyczą zbyt dużej ilości śniegu pozostawionego na osi drogi po przejechaniu pługu. Dlatego też wszystkie zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg należy kierować do Gminy. Numery telefonów podane są na stronie internetowej.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30