Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 31.12.11 - 01.03.12

1 marca 2012Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance w okresie od 31 grudnia 2011 roku do 1 marca 2012 roku
 • prostowanie do ostatnich doniesień prasowych.
  • Gazeta 7 dni Powiatu Stargardzkiego, artykuł „Zastępca wójta mówi jedno, skarbnik drugie” – obie wypowiedzi są prawidłowe, tylko zestawione w formie manipulacji o charakterze sensacji. Zgodnie z informacjami umieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Internetowej Gminy Kobylanka dane podane przez Panią Skarbnik pochodzą z uchwały RG przyjmującej budżet na rok 2012 z dnia 31 stycznia 2011 roku. W związku z dynamicznie zmieniająca się sytuacją w przepływach finansowych w ostatnich dniach ubiegłego roku już 5 stycznia bieżącego roku Rada Gminy dokonała zmian w budżecie na rok 2012 i dane podane przez zastępcę wójta pochodzą z tego dnia. Mogę jedynie przeprosić za powstałe zamieszanie i informuję, że wprowadziłem stosowne rozwiązania mające w przyszłości wykluczyć podobne incydenty w kontaktach z prasą.
  • b. W nawiązaniu do artykułu prasowego umieszczonego w tygodniku 7 Dni Powiatu Stargardzkiego z dnia 30.01.2012r. Dobrze być urzędnikiem jestem zobowiązany wskazać, że zawarte w nim informacje dotyczące gminy Kobylanka zawierają przekłamania, a wręcz nieprawdę. Otóż Gmina Kobylanka w odpowiedzi na zapytanie prasowe przekazała 11 stycznia br. pisemną informację , że w 20011 roku koszt wydatku na nagrody pracownicze wyniósł 2.880 zł brutto, a nie na pracownika. Natomiast autor wyżej cytowanego artykułu zmienił odpowiedź i napisał nieprawdę „…średnia wysokość nagród wyniosła 2.880 zł brutto na pracownika”. Sytuacja taka budzi wątpliwości , jest przykładem braku rzetelności prasowej i wprowadza czytelników w błąd. Z pewnością prasa powinna poruszać szereg tematów pracy samorządowej, ale równocześnie przedstawiać je w sposób staranny i rzetelny, a nie według własnego uznania wzbudzając tym samym środowiskowe nieporozumienia. Poniżej pełny tekst odpowiedziNr pisma: OR.1431.3.2012.ESz
   W odpowiedzi na zapytanie prasowe z dnia 10.01.2012 r. w sprawie wynagrodzenia w urzędzie oraz zatrudnienia, informujemy jak poniżej:
   1) Ile wyniosło średnie wynagrodzenie w Urzędzie za rok 2010 i 2011 ? :
   a) w roku 2010 średnie wynagrodzenie wyniosło brutto 3.169,15 zł ( łącznie z wynagrodzeniem wójta gminy ),
   b) w roku 2011 średnie wynagrodzenie wyniosło brutto 3.242,09 zł ( łącznie z wynagrodzeniem wójta gminy )
   2) W jakiej wysokości były ostatnie podwyżki w Urzędzie ?
   - ostatnie podwyżki były przyznane w 2010 roku, średnia wysokość na 1 pracownika wyniosła brutto 300,00 złotych.
   3) Czy w roku bieżącym planowane są podwyżki dla pracowników Urzędu ? ile środków zaplanowano w budżecie Gminy na podwyżki dla urzędników ?
   - nie zaplanowano środków w budżecie na podwyżki dla urzędników.
   4) Ile wyniosło zatrudnienie w Urzędzie w roku 2010 i 2011 ?
   a) w roku 2010 średnie zatrudnienie wyniosło 25 osób – na stanowiskach urzędniczych łącznie z wójtem gminy
   b) w roku 2011 średnie zatrudnienie wyniosło 25 osób – na stanowiskach urzędniczych łącznie z wójtem gminy
   5) Czy w roku ubiegłym przyznawane były nagrody dla pracowników Urzędu ? jeśli tak w jakiej wysokości ?
   - w 2011 roku były przyznane nagrody, koszt wydatku wyniósł brutto 2.880,00 złotych.
   6) Czy w bieżącym roku planowane są nagrody dla urzędników ?
   - tak zaplanowano w budżecie
   W uzupełnieniu tej odpowiedzi pragnę nadmienić, ze każdy pracownik, a tym bardziej kierownik zakładu pracy wie o tym, ze jednym z elementów motywacji do pracy są nagrody. Mając na uwadze również finanse Gminy pod koniec ubiegłego roku przyznałem jedną nagrodę w wysokości 2.880 zł brutto dla najbardziej wyróżniającego się pracownika. Wydatkowana kwota dotyczyła jednej osoby niepełniącej funkcji kierowniczych w Urzędzie.
  • Głos Szczeciński, artykuł „Darmowy internet tylko dla wybranych” – jako odpowiedź szczegółowy opis programu bez komentarza. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” W latach 2007 – 2008 (w okresie prosperity gospodarczej) w Gminie Kobylanka zaobserwowano dysproporcje w dostępie do Internetu. Osoby o niskim statusie materialnym nie mają możliwości korzystania z Internetu ze względu na barierę ekonomiczną. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i zapewnienie dostępu do Internetu przerasta możliwości finansowe rodzin. Istotnym problemem był również brak możliwości technicznych uzyskania dostępu do Internetu na znacznym obszarze Gminy. Suma niekorzystnych przyczyn to miedzy innymi: nieopłacalność inwestycji firm w infrastrukturę dostępu do Internetu na terenach wiejskich, brak odpowiedniej infrastruktury Internetu szerokopasmowego z powodu braku inwestycji publicznych. Problemy te wpłynęły na zakres opracowania projektu.
   Gmina Kobylanka złożyła w dniu 14 października 2009 roku wniosek do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Głównym powodem, a zarazem motywacją do przygotowania projektu były sygnały od znacznej grupy mieszkańców podlegających „wykluczeniu cyfrowemu” zarówno z powodu fizycznych (technicznych) barier w dostępie do Internetu, jak i trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych. Projekt przyczynia się dobudowy „społeczeństwa informacyjnego” i realizacji idei „równych szans” wśród społeczności lokalnej Gminy Kobylanka. Jednocześnie nastąpi poprawa statusu materialnego, zwiększy się dostęp do informacji i usług oferowanych droga elektroniczną.
   Umowa o finansowanie tego projektu została podpisana z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w dniu 10 września 2010 roku.
   Celem projektu jest:
   1. Likwidacja barier technicznych i upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych poprzez budowę infrastruktury dostępowej. (Poprzez budowę 15 masztów z przekaźnikami sygnałem objęte jest 95% obszaru Gminy)
   2. Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego. (w ramach programu zakupiono 67 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, z czego 51 przeznaczonych jest dla odbiorców indywidualnych)
   3. Nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. ( w ramach programu przeszkolono 102 osoby )Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:
   1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. (We wskazaniu tej grupy docelowej uczestniczył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze szkołami )
   2. Mieszkańcy Gminy „wykluczeni cyfrowo” jak i wszyscy pozostali poprzez 16 punktów dostępowych do korzystania z darmowego Internetu umieszczonych w jednostkach podległych Gminie. Punkty dostępowe będą w Urzędzie Gminy, Gminnym Centrum Informacji, Bibliotece, Gminnym Ośrodku Kultury, Zespole Szkół Publicznych w Reptowie, Szkole Podstawowej w Kobylance, Szkole Podstawowej w Kunowie oraz świetlicach wiejskich w Niedźwiedziu, Motańcu, Reptowie, Morzyczynie, Kunowie, Jęczydole, Bielkowie, Rekowie.
   3. W kolejnym etapie na wniosek beneficjenta projektu zostanie wdrożona procedura uruchomienia podłączeń do sieci dla osób funkcjonujących w przestrzeni, gdzie nie ma dostępu do Internetu.
   4. Dodatkowo uruchamiane będą przestrzenie publiczne (plaże, miejsca publiczne) wg określonego systemu i dopiero jak zrealizujemy ten program powstanie możliwość dodatkowych podłączeń i zostaną one udostępnione dla pozostałych mieszkańców na zasadach, które będą dookreślone, ponieważ nie są zawarte w programie.
   Jak z tego wynika program skierowany jest w pierwszej kolejności do osób „wykluczonych cyfrowo”. Zgodnie z wnioskiem w przetargu rozstrzygniętym w dniu 24 maja 2011 roku wyłoniona została firma IT Partners Teleco Sp. z o.o. która jest odpowiedzialna za wybudowanie infrastruktury technicznej i wdrożenie tego programu na terenie Gminy Kobylanka w okresie trzech lat.
   Działania zaplanowano tak, aby przy najniższych nakładach osiągnąć maksymalne efekty. Dlatego też finansowanie i realizację rozłożone zostało na lata.
   Sposób finansowania projektu
   2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. Razem
   Budżet Gminy 6 588 zł 132 622 zł 114 870 zł 17 795 zł 20 325 zł 292 200 zł
   Środki UE 37 322 zł 751 529 zł 650 928 zł 100 840 zł 115 178 zł 1 655 797 zł

   Ogólna klasyfikacja wydatków
   1. Przygotowanie koncepcji projektu – 61 000 zł
   2. Budowa infrastruktury dostępowej – 882 525 zł
   3. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 430 498 zł
   4. Modernizacja Komputerów - 24 723 zł
   5. Szkolenia i ubezpieczenia - 145 487 zł
   6. Administracja projektu – 199 260 zł
   7. Koszty rozliczenia i monitoringu - 182 756 zł
   8. Promocja - 9 760 zł

   Rozwiązania techniczne są dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych obszaru. Największą wartością programu jest zasięg sygnału, który obejmuje 95% terenu Gminy. Dzięki temu technologie informacyjne dadzą możliwość dostępu do nieograniczonych zasobów edukacyjnych i informacyjnych. Internet poprzez serwisy zawierające wiadomości z wybranej dziedziny wiedzy stanowi multimedialną pomoc dydaktyczną. Przyczyni się do uzyskania lepszych efektów edukacyjnych, Rozwoju dzieci i młodzieży, umożliwi rozwój osób dorosłych i dostęp do informacji stwarzającej możliwość aktywności zawodowej, społecznej i gospodarczej dla mieszkańców Gminy Kobylanka.
 • Drogi gruntowe na terenie Gminy są w fatalnym stanie i wymagają natychmiastowej naprawy. W ostatnim miesiącu Firma Transmasz, która wygrała przetarg na ich utrzymanie dwukrotnie podchodziła do napraw. Niestety zmieniające się warunki pogodowe nie pozwoliły na rozpoczęcie tych prac. Cały czas jesteśmy w kontakcie i jak tylko pogoda pozwoli natychmiast rozpoczną się prace renowacyjne na drogach gruntowych.
 • Przetarg na prefinansowanie zadania „Ochrona wód jeziora Miedwie” nie został rozstrzygnięty i mamy kłopot z końcową zapłatą za wykonane prace kanalizcyjne. Obecnie trwają negocjacje z Bankiem Ochrony Środowiska w Szczecinie i niestety maja zostać zamknięte dopiero do 15 marca. Cały czas ponosimy konsekwencje zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego sposób liczenia długu publicznego i nawet taka prosta rzecz jak kredyt na rachunku obrotowym stanowi problem w rozmowach z bankami ze względu na przekroczony wskaźnik.
 • Funkcjonowanie Ośrodka Zdrowie – trwają rozmowy i ustalanie warunków umowy na wieloletnią dzierżawę dla dotychczasowego najemcy. Najistotniejszym elementem umowy będzie modernizacja wnętrza Ośrodka i dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych oraz zwiększenie dostępności dla mieszkańców Gminy do lekarzy specjalistów.
 • Odbyło się spotkanie w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie. W związku z tym, że wójt jako organ podatkowy nie jest stroną w sprawach podatkowych jedyną możliwością podjęcia działań w celu wyeliminowania nadużyć prawnych przez podatników Gminy jest zainteresowanie sprawą prokuratury. Po przeprowadzonej rozmowie Gmina złoży trzy wnioski o podjecie działań przez prokuraturę w następujących sprawach:
  a. W sprawie wycofania decyzji SKO z obrotu prawnego dotyczącej wymiaru podatku dla Spółki MTM
  b. W sprawie decyzji Starosty Stargardzkiego dotyczącej oznaczenia funkcji budynku na działkach 228/8 i 228/9 w obrębie Zieleniewo
  c. W sprawie poświadczenia nieprawdy z dokumentacją dotyczącą zmiany funkcji gruntu i budynku na działce w obrębie Morzyczyn
  VI. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylanka znajduje się w materiałach na sesję.
  Zgodnie z Kartą Nauczyciela od jeśli nauczyciele nie osiągają ustawowej średniej, to samorządy muszą wszystkim wypłacić dodatek uzupełniający. Sejm bowiem co roku w ustawie budżetowej ustala kwotę bazową, od której zależy wysokość średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego gwarantowanych w Karcie Nauczyciela. Z kolei minister edukacji narodowej określa minimalne wynagrodzenie zasadnicze. Od dwóch lat, zgodnie z art. 30a Kart Nauczyciela, Gmina musi przygotować analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli w danej grupie awansu zawodowego nie ma średniej, to organ prowadzący musi wypłacić nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający. Otrzymują go wszyscy – zarówno ci, których miesięczne wynagrodzenie przewyższało średnią, jak i ci, którzy jej nie osiągnęli, a także ci, którzy byli na urlopie dla podratowania zdrowia czy na długim zwolnieniu. W tym roku Gmina dopłaciła blisko 25 tys. złotych wyrównania w grupie nauczycieli dyplomowanych.
  Zmiany w struktura zatrudnienia w etatach nauczycieli dyplomowanych w szkołach na terenie Gminy w okresie ostatniego roku budżetowego
  01.01–31.08. 2011 01.09 – 31.12.2011 Awans zawodowy Zmiany zatrudnienia
  SP Kobylanka 5,99 7,18 1,19
  SP Kunowo 5,50 7,44 1 0.94
  ZSP Reptowo 11,47 12,74 2 - 0,73
  22,96 27,36 3 1,40
  Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi odpowiednio dla:
  nauczyciela stażysty – 100%,
  nauczyciela kontraktowego – 111%,
  nauczyciela mianowanego – 144%,
  nauczyciela dyplomowanego – 184%
  kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
  Jednym z istotnych powodów braku osiągnięcia średniej w grupie nauczycieli dyplomowanych na terenie Gminy Kobylanka były urlopy dla poratowania zdrowia i długie zwolnienia lekarskie.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30