Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 31 marca 2011

31 marca 2011
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy 
w Kobylance w okresie od 24 lutego 2011 roku do 31 marca 2011 roku
 1. Informacja o podejmowanych działaniach i stanie wody na jeziorze Miedwie:
  Poziom wody w Miedwiu:
  • 26.08.2010 r. / 14.18 m (całkowite otwarcie jazu na rzece Płoni)
  • 18.02.2011 r. / 15.08 m (poziom maksymalny)
  • 01.03.2011 r. / 14.98 m
  • 15.03.2011 r. / 14.92 m
  • 30.03.2011 r. / 14,90 m

  W dalszym ciągu obowiązuje zarządzenie wójta z dnia 8 lutego 2011 roku dotyczące pogotowia przeciwpowodziowego dla miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo. Na obszarze tego sołectwa kontynuuje się w sposób ciągły monitoring sytuacji na terenach zagrożonych ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wody w jeziorze Miedwie.

  Cały czas zamknięte są następujące ulice:
  • ścieżka edukacyjna dla ruchu kołowego na całym odcinku ( w związku z tym nie ma dojazdu do ul. Perkoza, ul. Rybołowa, ul. Kormorana, dojazd do ul. Łabędziej od strony ul. Szczecińskiej),
  • ścieżka edukacyjna dla ruchu pieszego na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej,
  • zakaz ruchu pieszych w okolicy głównego molo,
  • zakaz wstępu na muszlę koncertową,
  • odcinek drogi pomiędzy ul. Jeziorną, a ul. Nad Miedwinką, ( w związku z tym nie ma dojazdu do ul. Trzcinowej, Szuwarowej i Nawodnej),
  • wjazd na os. Ustronie.

  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w każdy poniedziałek dokonuje wizji lokalnej i podejmuje dalsze działania związane z tą sytuacją.

  W dniu 17 marca br. tereny powodziowe odwiedził Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Krawczuk wraz z Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Tomaszem Płowensem. Podczas spotkania dokonano analizy zaistniałego zjawiska. Dyrektor Płowens poinformował o rozpoczętej melioracji rzeki Płoni. Wszelkie prace związane z tym przedsięwzięciem zakończą się w połowie maja br. i dopiero wówczas będzie można stwierdzić czy te prace przyniosły pożądany skutek i w znaczący sposób przyczyniły się do zwiększenia przepływu wody na jazie w Żelewie. Z dotychczasowych wyliczeń wynika, że woda z Miedwia wypływa w tempie 40 % – 60 % przewidywanych wartości, gdzie 100 % to jest 1 milion metrów sześciennych na dobę. Następne spotkanie zaplanowano na koniec maja w celu uzgodnienia dalszych działań mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu kolejnych zagrożeń powodziowych na terenie naszej gminy.

 2. Istnieje duże prawdopodobieństwo, ze otwarcie sezonu nad jeziorem Miedwie zostanie przesunięte ze względu na słaby opad wody. Mając świadomość, że nie ma takiej możliwości, aby zahamować falę osób chcących korzystać z wypoczynku nad wodą w okresie letnim podejmujemy działania, aby otworzyć główny ciąg Promenady i wspólnie ze stargardzkim OSiR otworzyć kąpielisko. Obecnie wysoki poziom wody nie pozwala na szacowanie strat spowodowanych podtopieniami i tym bardziej na rozpoczęcie jakichkolwiek prac związanych z odtwarzaniem uszkodzonego majątku. Podjęcie decyzji odnośnie sezonu letniego nad jeziorem i przebiegu „Miedwianskiego Lata” przesunięte jest na połowę kwietnia br.
 3. Do końca marca odbywały się zebrania wiejskie mające na celu zatwierdzenie wydatków z funduszy sołeckich na rok 2011. Spotkania z mieszkańcami były również okazją do wymiany informacji dotyczących najpilniejszych potrzeb w poszczególnych sołectwach. Budżet na rok 2011 wielu z propozycji zgłaszanych na zebraniach nie uwzględnia, jednak te, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, na pewno będą realizowane.
 4. Dnia 22.03 br. odbyła się dyskusja i analiza nad uwagami zgłoszonymi do projektu zmiany Studium Gminy Kobylanka. Uwagi wpłynęły od 60 osób i wszystkie zostały szczegółowo przeanalizowane. Zgodnie z decyzją podjętą na spotkaniu z trzema osobami odbędzie się spotkanie w celu doprecyzowania uwag i dokonania uzgodnień. Większość pozostałych uwag została uwzględniona w całości lub częściowo w stosunku do oczekiwań właścicieli. |Około 10 uwag nie zostało uwzględnionych. Wszystkie zmiany wprowadzone do studium wymagają ponownych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, szczególnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W związku z powyższym projekt Studium trafi pod obrady Rady Gminy za około trzy miesiące. Zgodnie z umową wszyscy zgłaszający uwagi otrzymają odpowiedź w formie pisemnej.
 5. Dnia 22 marca br. został ogłoszony wyrok sądowy w rozprawie pomiędzy Gminą Kobylanka a GDDKiA w Szczecinie w sprawie kosztów oświetlenia węzła Motaniec. Gmina Kobylanka stoi na stanowisku, że nie ma obowiązku zawierania umów na dostawę energii elektrycznej dla oświetlenia węzła Motaniec, którego budowy nikt z Gminą nie konsultował, ani też utrzymywania punktów świetlnych, których nie jest właścicielem. Sąd uznał argumenty gminy i oddalił roszczenia blisko 300 tys. złotych za oświetlenie węzła Motaniec przez GDDKiA w stosunku do gminy.

Udział wójta, przedstawicieli urzędu w pracach stowarzyszeń i oficjalnych spotkaniach.

 1. W starostwie powiatowym w Stargardzie odbyło się spotkanie starosty z wójtami, burmistrzami i prezydentem powiatu stargardzkiego. Głównym punktem spotkania był stan obiektów melioracyjnych na terenie powiatu. Efektem spotkania jest rozpoczęcie działań, które będą miały na celu przywrócenie utrzymania przez osoby odpowiedzialne w odpowiedniej kulturze urządzeń melioracyjnych
 2. 30 marca 2011 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 114 delegatów gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego wybrało nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia wybrano burmistrza Barlinka - Zygmunta Siarkiewicza, a wiceprezesem został Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin. Delegaci wybrali również dziewięcioosobowy zarząd, w skład którego poza wyżej wymienionymi weszli: Piotr Jedliński, Ryszard Sola, Maciej Szabałkin, Eugeniusz Jasiewicz, Henryk Broda, Piotr Downar i Arkadiusz Mazepa (Skarbnik).Dokonano również wyboru sześciu przedstawicieli do Rady Euroregionu: Piotra Downara, Arkadiusza Janowicza, Arkadiusza Klimowicza, Waldemara Miśko, Norberta Obryckiego i Amadou Sy.

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30