Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, 31 stycznia 2013

I.Zgodnie z zapisem art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), dotyczącym przedkładania Radzie Gminy informacji o wydanych decyzjach o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informuję, że w okresie od 16 kwietnia 2012r. do 29 stycznia 2013r. nie zaistniały okoliczności do wydania ww. decyzji. Wobec powyższego nie została wydana żadna decyzja o ustaleniu opłaty planistycznej.

II.informacja o realizacji uchwał Rady Gminy za rok 2012. (wg załącznika)
a.Podjęte uchwały – 72
b.Unieważnione – 3
c.Unieważnione w części – 2
d.Zrealizowane – 43
e.W realizacji – 22
f.Nie zrealizowanych -2

III.informacja o realizacji wniosków Rady Gminy za rok 2012. (wg załącznika)
a.Zgłoszonych – 12
b.Zrealizowanych – 5
c.W trakcie realizacji - 7
IV.Informacja o podziale środków na poszczególne szkoły oraz stopnie awansu zawodowego nauczycieli w celu wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego zgodnie z art. 30 ust.3 – Karty Nauczyciela

Od czterech lat obowiązuje nowy system wynagradzania nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło wysokości średnich miesięcznych pensji, które zmieniają się, gdy nauczyciele dostają podwyżki. Od 1 września ubiegłego roku zmieniły się kwoty minimalnych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Dyplomowany zarabia 3 109 zł brutto, mianowany - 2 647 zł, kontraktowy - 2 331 zł, a stażysta - 2 265 zł. Zmianie uległy też ustalane przez resort stawki średniego wynagrodzenia brutto. Nauczyciel dyplomowany powinien średnio dostawać co najmniej 5 000 zł miesięcznie, mianowany - 3 913 zł, kontraktowy - 3 017 zł, zaś stażysta - 2 718 zł. Ale wszyscy nauczyciele tyle nie zarabiają. Jedni mogą dostać więcej, drudzy mniej, jednak średnie podane przez resort, po zsumowaniu wszystkich wynagrodzeń, jakie dostają zatrudnieni w publicznych placówkach oświatowych pedagodzy, muszą się zgadzać. Do średnich wlicza się wszystkie składniki wynagrodzenia, czyli pensję zasadniczą, dodatki: stażowy, motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo klasy, opiekuna stażu, a także trzynastki i nawet nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Jeśli powstaje różnica, samorząd musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający, czyli uśrednienie, nazywane również „czternastą” pensją. Ma na to czas do końca stycznia.

Kwoty różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2012, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli stażystów, mianowanych i dyplomowanych oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Kobylanka:

V.W sprawie biogazowi wpłynęła opinia do Raportu Oddziaływania na Środowisko złożonego przez inwestora od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Opinia jest pozytywna z uwagami. Wpłynęła również pozytywna opinia do Raportu od Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Stargardzie Szczecińskim. Obie te opinie zostały umieszczone na stronie internetowej Gminy. W związku z powyższym zaplanowano rozprawę administracyjną na 20 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury.

VI.Jeszcze raz przypominam, ze w związku ze wzrostem cen za ścieki spowodowanym głównie tym, że ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim przewyższa ilość ścieków wynikającą z opłat od mieszkańców za ich odprowadzanie trwa szczegółowa kontrola wspólnie z operatorem Wodociągami Zachodniopomorskimi. Kontrola obejmie wszystkie posesje na terenie Gminy. Są już pierwsze efekty kontroli, które potwierdzają, że część ścieków odprowadzana jest bezumownie do gminnej sieci kanalizacyjnej za którą muszą zapłacić uczciwi mieszkańcy Gminy. Od 13 lipca wyłączona została oczyszczalnia w Morzyczynie – zrzut ścieków do oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim w poszczególnych miesiącach roku wyglądał następująco:

a.Lipiec – 6 509 (oczyszczalnia w Morzyczynie)
b.Lipiec – 8 683
c.Sierpień – 13 517
d.Wrzesień – 11 741
e.Październik – 11 454
f.Listopad – 11 036
g.Grudzień – 11 337

VII.Art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej odbywa się na podstawie pisemnej umowy na odprowadzanie ścieków, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ten, kto:
a.bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
b.wprowadza ścieki bytowe i ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych,
c.wprowadza ścieki opadowe i wódy drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł, wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Po stwierdzeniu nieprawidłowości należałoby złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie sporządzony na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Z relacji pracownika WOZ wynika, że sąd uzależnia wysokość kary grzywny od rzeczywistych strat, na jakie została narażona spółka.

VIII.Do Urzędu Gminy wpłynęło ponad 600 deklaracji od mieszkańców na odpady komunalne w związku z przejęciem przez Gminę odpowiedzialności za gospodarkę odpadami. Proszę przypominać mieszkańcom, że termin składania deklaracji upływa z dniem 31 stycznia br. Uchwalone zostały również zmiany do ustawy o gospodarce odpadami. Obecnie analizowane są wprowadzone rozwiązania pod kątem możliwości ich wprowadzenia do systemu przygotowanego przez Gminę. O propozycjach zmian mogących polepszyć obecne uwarunkowania będziemy jeszcze dyskutowali w najbliższym czasie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP.
IX.Cały czas trwają prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Kobylanka do roku 2022. Została rozpowszechniona ankieta włączająca mieszkańców Gminy w tworzenie strategii. Będzie to dokument pokazujący priorytety rozwoju Gminy, dlatego ważne jest aby wszyscy się zaangażowali w jego tworzenie. Zwracam się do radnych aby w swoich środowiskach zachęcali mieszkańców do jej wypełniania.

X.Ze względu na niezrealizowanie sprzedaży jednego z mieszkań komunalnych przy ul. Chrobrego na najbliższej sesji RG wystąpię z projektem uchwały o kontynuację przedsięwzięcia na wolnym rynku.

XI.Wprowadzone zostały poprawki do funduszu sołeckiego ze względu na konieczność dostosowania diet sołtysów do uchwały RG. Nowe propozycje SA do wglądu, a zostaną wprowadzone przy najbliższych zmianach do budżetu Gminy.

XII.W ramach programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gmina złoży wniosek na realizację podłączeń do sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców Kunowa oraz da możliwość podłączenia się wszystkim mieszkańcom, którzy mają swoje gospodarstwa przy istniejącej sieci kanalizacyjnej i dotychczas nie włączyli się do kanalizacji. Dotacja na to zadanie pokrywa 45% kosztów każdego przyłącza.

XIII.Po skierowaniu przez Sąd Najwyższy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w sprawie oświetlenia węzła „Motaniec” (GDDKiA) ogłoszony został nowy wyrok tym razem niekorzystny dla Gminy. Obecnie tezy wyroku są analizowane pod względem prawnym i na pewno Gmina wniesie wniosek o kasację wyroku do Sądu Najwyższego.

XIV.W odpowiedzi na liczne uwagi mieszkańców wydany został komunikat dotyczący dróg gruntowych na terenie gminy. Wysoki poziom wód gruntowych spowodowany roztopami śniegu i opadami deszczu oraz zamarznięta warstwa ziemi, powodują bardzo trudną sytuację na drogach nieutwardzonych na terenie gminy Kobylanka. W ww. warunkach nie ma możliwości rozpoczęcia prac wyrównania i profilowania dróg. Po nastąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych zostaną niezwłocznie rozpoczęte prace na drogach gruntowych, na których jest najtrudniejsza sytuacja. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z przedmiotowych dróg. Za wszystkie niedogodności i utrudnienia w ruchu mieszkańców przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30