Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Sprawozdanie, 31.01 - 27.03 2014

27 marca 2014 r.
Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy
w Kobylance w okresie od 31 stycznia do 27 marca 2014 roku

I.    Informacja dotycząca stopnia realizacji Uchwały Rady Gminy Kobylanka  Nr XL/238/14 z dnia 30.01.2014r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kobylanka  dla strefy przemysłowo- bazowo-składowej oraz strefy  zabudowy  usługowej w obrębie Bielkowo
i Motaniec
a.    W dniu 03.02.2014r.  zawarta została  z wyłonionym usługodawcą umowa       na wykonanie  mapy do celów  planistycznych dla obszaru  zgodnego                z załącznikiem do uchwały inicjującej niniejszy  plan zagospodarowania przestrzennego – termin realizacji 21 marzec 2014 r.;
b.    W dniu 12.02.2014r. zawarta została z wyłonionym usługodawcą umowa z na wykonanie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby w/w planu termin realizacji  30 kwietnia 2014 r.;
c.    W dniu  12.03.2014r. zawarta została  z wyłonionym usługodawcą umowa na opracowanie  projektu planu zagospodarowania przestrzennego – termin realizacji zgodnie ustaleniami  w harmonogramie stanowiącym  załącznik  z umowy do sprawozdania; 

HARMONOGRAM OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TEREN W OBRĘBACH BIELKOWO I MOTANIEC
Harmonogram nie przewiduje zmian w projekcie skutkujących ponowieniem procedury oraz zakłada uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze w ciągu 3-miesięcy.  

II.    Informacja dotycząca  wprowadzenia  systemu odbioru i  zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kobylanka. Dane na dzień 31.12.2013r.
a.     Ilość złożonych deklaracji  – 1663 (w tym 100 deklaracji sezonowych);
b.    Liczba zadeklarowanych osób-  4653;
c.    Deklaracje na odpady niesegregowane – 19,8 % wszystkich deklaracji;
d.     Ilość pojemników 120 l na terenie gminy: ok 2 000 szt.;
e.    Ilość pojemników 240 l na terenie gminy: ok. 76 szt.;
f.     Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych:
i.    Lipiec – 62,130 Mg;
ii.    Sierpień – 69,100 Mg;
iii.    Wrzesień – 79,340 Mg;
iv.    Październik – 105,260 Mg;
v.    Listopad- 85,980 Mg;
vi.    Grudzień – 90,320 Mg;
Razem : 492,13 Mg;

g.    Ilość odebranych odpadów segregowanych :
i.    Papier i tektura :  27,13 Mg;
ii.    Zmieszane odpady opakowaniowe : 22,66 Mg;
iii.    Odpady szkła opakowaniowego : 39,96 Mg;
Łącznie odpady selektywne :  89,75 Mg;

h.    Odpady odebrane z GPZO Morzyczyn
i.    Odpady wielkogabarytowe : 6,78 Mg;
ii.    Odpady ulegające biodegradacji : 10 ,18 Mg;  
iii.    Elektroodpady : 1,54 Mg;
iv.    Odpady opakowań zawierających subst.  niebezpieczne : 0,22 Mg;
Razem : 18,72 Mg;
i.    Dane na dzień 11.02.2014 r.
i.     Ilość wysłanych wezwań do złożenia deklaracji : 101 szt.;
ii.    Wystawione decyzje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami: 2 szt.;
iii.     Ilość wysłanych wezwań do wyjaśnień dot. liczby osób zamieszkałych podanych w deklaracjach : 71 szt.;
j.    skontrolowano 32 firmy na terenie gminy odnośnie posiadanych umów             z przedsiębiorcami na odbieranie odpadów.

III.    Ogłoszony został przetarg na odbiór odpadów komunalnych na starych zasadach. Składanie ofert do 16 kwietnia br. Czekamy cały czas na zmiany w ustawie o gospodarce odpadami. Jak zostaną wprowadzone, to dopiero zajmiemy się korektą Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na terenie gminy Kobylanka, dostosowując go do nowych przepisów. Zmiany w ustawie mają zostać wprowadzone w czerwcu br.

IV.    Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowości Kunowo, Jęczydół, Reptowo.
a.    zrealizowano zakres robót w Jęczydole i Reptowie (bez jednego podłączenia),
b.    wykonawca oczekuje na możliwość wejścia z robotami w Kunowie.

V.    Wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Bielkowo, Kunowo, Kobylanka, Morzyczyn i  Reptowo. Jest na etapie procedowania złożonego wniosku o dofinansowanie (otrzymaliśmy pismo od NFOŚiGW o podjęciu uchwały w sprawie dofinansowania oraz planowanym podpisaniu umowy).

VI.    Rozszerzenie  podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków w miejscowościach: Kunowo, Reptowo, Kobylanka, Morzyczyn w ramach projektów KJR (Kunowo, Jęczydół, Reptowo) i BKKMR (Bielkowo, Kobylanka, Kunowo, Morzyczyn, Reptowo)
a.    ETAP I (odrębne pozwolenie na budowę - postępowanie w toku) - 3 podłączenia w Kunowie;
b.    ETAP II: (projektowanie) - 3 podłączenia w Kunowie + (odrębne pozwolenie na budowę - postępowanie w toku:  6 podłączeń w Kunowie; 1 w Reptowie.

VII.    W roku 2013 w ramach Gminnego Programu Usuwania Azbestu wywieziono                  i zutylizowano azbest  zalegający luzem z 41 gospodarstw. Łącznie  usunięto 6.785 m2 o wadze 122 ton. Koszty przedsięwzięcia wyniosły 45.180 złotych i zostały pokryte      w 100%  z wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska        w Szczecinie. Obecnie przyjmowane są deklaracje od mieszkańców do realizacji          w roku 2014.

VIII.    W zakresie konserwacji zieleni wykonano:
a.    cięcia pielęgnacyjne 105 szt. lip i klonów rosnących wzdłuż ścieżki rowerowej w m. Zieleniewo  i Morzyczyn,
b.    cięcia pielęgnacyjne buka (pas drogowy ul. Szczecińskiej w Morzyczynie)  i  lipy (wejście na promenadę od strony ul. Szczecińskiej),
c.    cięcia pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym drogi gminnej w m. Cisewo        i w pasie drogi gminnej Wielichówko – Sowno,
d.    cięcia pielęgnacyjne 2 szt. kasztanowców rosnących przy ul. Kard. Wyszyńskiego  w Kobylance,
e.    cięcia pielęgnacyjne jesionu przy zjeździe z byłej drogi krajowej nr 10 do stacji obsługi pojazdów MAN/IVECO
f.    kontynuowano akcję usuwania drzew z wąskich dróg dojazdowych do działek rekreacyjnych w Morzyczynie (ul. Pliszki – 11 szt. drzew z frezowaniem pni),
g.    wycinka sumaka octowca i bzu z pasa drogowego Motaniec – Reptowo
h.    przegląd sanitarny drzew na cmentarzu w Kobylance,
Zaplanowano:
i.    wycięcie 3 szt. topoli i 1 szt. sosny na cmentarzu w Kobylance,
j.    wycięcie 4 szt. dębów z pasa drogowego Rekowo – Bielkowo,
k.    cięcia sanitarne interwencyjne drzew rosnących wzdłuż ścieżki  rowerowej na odcinku  os. Południowe w Morzyczynie – Kobylanka (należy rozważyć temat całkowitego usunięcia ww. drzew i frezowania pni oraz nasadzenia w ich miejscu drzew niskopiennych),
l.    cięcia pielęgnacyjne drzew wzdłuż drogi (były tor kolejowy) w Kobylance,

IX.    Remonty dróg
a.    Doraźny remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych: wykonano w lutym 2014r. Zużyto 15 ton masy bitumicznej, dotyczy następujących nawierzchni:
i.    ul. Szczecińska,
ii.     ul. Jana Pawła II,
iii.    ul. Wyszyńskiego w Kobylance,
iv.     wjazd na os. Południowe,
v.    droga Jęczydół – Bielkowo,
vi.    droga Bielkowo – Rekowo.
b.    Remonty dróg gruntowych:
i.    ul. Popiełuszki,
ii.    ul. Brzozowa,
iii.    ul. Wyszyńskiego w Morzyczanie,
iv.    ul. Chrobrego w Morzyczanie,
v.    os. Zielone,
vi.    ul. Jeziorna w Kobylance,
vii.    Niedźwiedź do 10.
viii.    Na ul. Chrobrego, Jeziornej i os. Zielonym wbudowano w sumie 135 ton przemiału budowlanego, na pozostałych drogach równanie              z zagęszczeniem. W najbliższym czasie wyrównamy drogę do Wielichówka.

X.    Program przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców mieszkających poza granicami aglomeracji KPOŚ. Dotyczy więc tylko Rekowa, Motańca, Niedźwiedzia oraz Cisewa i Wielichówka. Będzie on realizowany przy współpracy z WFOŚiGW w Szczecinie. Zakłada dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji. Jednak konieczne będą badania geologiczne i określenie rodzaju parametrów oczyszczalni w odniesieniu do gruntu na którym ma być posadowiona. Orientacyjny koszt przydomowej oczyszczalni dla 4-5 osobowej rodziny wynosi ponad 8.000 złotych (bez dofinansowania)

XI.    Odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Stargardzie dotyczące Kontraktu Samorządowego dla powiatu w obecnej perspektywie finansowania przedsięwzięć      i inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Wszystko wskazuje na to, że kontrakt dla powiatu będzie realizowany bez udziału Miasta Stargard, gminy Stargard i gminy Kobylanka.  Powodem jest uczestnictwo tych JST w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W związku z tym wszystkie działania tych jednostek pomimo funkcjonalnego powiązania z powiatem będą realizowana w ramach środków przeznaczonych na rozwój metropolii szczecińskiej.
XII.    29 stycznia odbyła się w Sądzie w Szczecinie pierwsza rozprawa dotycząca zerwanej przez gminę umowy na utrzymanie dróg z firmą Trans Masz z powództwa firmy. Na 28 kwietnia zaplanowana jest kolejna rozprawa na której będą przesłuchiwani świadkowie. Z naszej strony kluczowe jest stanowisko inspektora drogowego i jego opinia dotycząca nienależytego wywiązywania się firmy z warunków umowy.               O wynikach będą państwo informowani.

XIII.    W dniu 11 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance odbyło się Forum Turystyki, na które zaproszono przedsiębiorców działający w branży turystycznej.
Podczas Forum przedstawiono zamierzenia i kierunki działań gminy w zakresie turystyki. Został zaprezentowany raport potencjalnej atrakcyjności naszej gminy na tle pozostałych gmin i miast członkowskich Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, z którego wynika, że gmina Kobylanka jest bardzo atrakcyjna zarówno inwestycyjnie jak i turystycznie. Omówiono jakie perspektywy i możliwości finansowe w nowym okresie programowania dają nam środki unijne i jakie korzyści wynikają z członkostwa gminy w SSOM. Dalszą część spotkania prowadził Pan Marek Migdal Prezes Forum Turystyki Regionów, który uświadomił obecnym na spotkaniu, że za budowanie marki produktu i marki naszej gminy jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Przedsiębiorcy z punktu widzenia świadczonych usług. Samorząd z punktu widzenia rozwoju infrastruktury zmierzającej do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. Podczas panelu dyskusyjnego zostały przedstawione problemy dotyczące sfery turystycznej wyrażone zarówno ze strony przedsiębiorców jak i samorządu. W kolejnej części spotkania gmina przedstawiła propozycje współpracy w działaniach z zakresu promocji. Połączenie sił i wspólnego interesu daje dużo większą szansę wykreować markę i tożsamość gminy  a przede wszystkim „produkt turystyczny” oraz pozwoli budować wizerunek gminy otwartej na turystów z dużym potencjałem o szerszej perspektywie, również dla funkcjonujących  w niej mieszkańców. Trzecią część spotkania rozpoczął Piotr Kisieliński Prezes firmy Hotblok, specjalizującej się w nowoczesnych systemach wykorzystywanych w budownictwie.  Ostatnim z prelegentów był dr Andrzej Grzana specjalista ds. techniczno-branżowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Szeroko opisał zakres pomocy jaką przedsiębiorcy mogą otrzymać w ramach funkcjonowania WFOŚiGW w Szczecinie. Podczas pokazu można było zapoznać się      z projektami zrealizowanymi przy współpracy z WFOŚiGW w Szczecinie.

XIV.    Dokonano analizy dotyczącej testowania pięciu lamp solarnych na terenie gminy.        Z informacji uzyskanej od mieszkańców wynika, że podczas dużego zachmurzenia         i krótkich dni w okresie zimowym zdarzało się sporadycznie, że lampy nie świeciły przez całą noc. W ocenie producenta zwiększenie pojemności akumulatora nic by nie wniosło, ponieważ równocześnie należałoby zwiększyć powierzchnię baterii słonecznej, co z kolei wpłynęłoby na wzrost wartości jednej lampy. W związku               z powyższym do lamp zastosowany zostanie ogranicznik mocy, który w późnych godzinach nocnych ograniczy pobór mocy z akumulatora, zapewniając pełną moc lampy w godzinach największego zapotrzebowania. Wariant ten dotyczy tylko najkrótszych dni w roku. Obecnie lampy funkcjonują bez zarzutu.  Dlatego też uzupełnianie punktów świetlnych na terenie gminy w przyszłości oparte będzie tam gdzie jest to możliwe o tę technologię.

XV.    Odbyło się spotkanie z sołtysami na którym omówiono wysokość środków przyznanych w budżecie gminy do wykorzystania przez sołectwa w roku 2014. Sołtysi zgłosili swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące braku przekazywania środków                z budżetu na realizacje zadań podjętych przez mieszkańców podczas ubiegłorocznych zebrań wiejskich. Wypracowane zostało stanowisko dotyczące dalszej współpracy        i właściwego przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych. Monitoring budżetu oraz bieżąca analiza jego realizacji będą przekazywane do jednostek pomocniczych podczas cyklicznych spotkań. Następne zaplanowane jest w miesiącu maju.

XVI.    Jesteśmy w okresie zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach. Dotychczas odbyły się zebrania sołectwa Reptowo, Cisewo-Wielichówko, Niedźwiedź, Morzyczyn-Zieleniewo, Rekowo. Praktycznie na każdym spotkaniu poruszono problem                    z ograniczeniem do niezbędnego minimum środków przyznanych w budżecie na realizacje zadań statutowych sołectw. Powody tych decyzji zostały przedstawione        i wyjaśnione mieszkańcom. Jeżeli chodzi o infrastrukturę na największym problemem są drogi gruntowe oraz oświetleni. W tych obszarach oczekiwania mieszkańców są największe.

XVII.    Trwają intensywne przygotowania do powołania na terenie gminy Spółdzielni Socjalnej. Celem partnerstwa gminy Kobylanka w tym przedsięwzięciu jest aktywizacja środowiska osób pozostających bez pracy ( zasoby osobowe )                     z jednoczesnym wykorzystaniem zasobów lokalowych gminy. Gmina złożyła stosowny wniosek ze swoim partnerem dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w regionie stargardzkim. Pozytywna weryfikacja będzie skutkowała koniecznością zwołania nadzwyczajnej Sesji RG. Na tej sesji przedstawione zostaną szczegóły funkcjonowania spółdzielni oraz udziału w niej gminy.

XVIII.    Inne zadania realizowane przez gmine w okresie sprawozdawczym:
a.    Organizacja ruchu Motaniec (lustro i węzeł), Morzyczyczyn – Zieleniewo (przejścia dla pieszych) na etapie zapytań ofertowych.
b.    Remont nawierzchni na skrzyżowaniu Jęczydół (koło Framexu i Frambudu) –   w trakcie przygotowania zakresu rzeczowego zadania.
c.    Zbiornik bezodpływowy Rekowo – jest pozwolenie na budowę, po sesji rozpoczniemy inwestycję,
d.    Przystanek w Jęczydole – inwestycja w trakcie zapytań ofertowych.
e.    Sieć wodno – kanalizacyjna Pileckiego, Fieldorfa –  czekamy na zmianę ustawy PZP i przystąpimy do zapytań ofertowych.
f.    Dostępy do działek Kunowo – zmiany do budżetu
g.    Wiata przy świetlicy w Niedźwiedziu – na etapie uzgodnień w starostwie, działka SP, zarządca ZDP.
h.    Audyt energetyczny ZSP Reptowo
i.    INFORMACJA  - oświetlenie Reptowo

II.    ZAPROSZENIE NA 29 KWIETNIA do ZSP REPTOWO na gminne obchody z okazji 10 lecia wejścia Polski do UE


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30