Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Sprawozdanie, XI 2006 - XI 2010

Sprawozdanie z realizacji
najważniejszych działań w Gminie Kobylanka
od grudnia 2006 r. do listopada 2010 r.
   
 Szanowni Państwo
                                                                                                               
Zbliżamy się do końca V kadencji samorządu terytorialnego w Polsce.  To właśnie w maju bieżącego roku minęło 20 lat, gdy w gospodarce, w miejsce systemu centralnego sterowania, wprowadzano trudne reguły gospodarki rynkowej. Był to również ważny sygnał do tego, aby w gminach mieszkańcy zorganizowali się i wybrali swoje władze (rady gmin i wójtów, burmistrzów, prezydentów), w celu samodzielnego rozwiązywania lokalnych potrzeb wspólnoty. 
Dzisiaj, w przededniu kolejnych wyborów samorządowych, zastanawiając się nad tym jak korzystamy z demokracji i jak zmieniła się nasza gmina w tym okresie, przedstawiam Państwu sprawozdanie z najważniejszych działań podjętych  w mijającej kadencji. Moja rola w tym względzie jest szczególna, gdyż dzięki Państwa zaufaniu podejmuję decyzje, które mają wpływ na życie nas wszystkich.

Mijające cztery lata to ciągłe zmaganie ze zmieniającymi się przepisami prawa, bardzo utrudniającymi planowe działanie, jak również ze światowym kryzysem ekonomicznym, który nie omieszkał ominąć naszej gminy. Wszystko to przyczyniło się do pewnych opóźnień w działaniach inwestycyjnych jednak determinacja i upór w działaniu przyczyniły się do tego, że gmina cały czas się rozwija.

W związku z tym, chciałbym podkreślić, że moje zamierzenia i działania inwestycyjne były uzależnione przede wszystkim od możliwości ubiegania się, czy też pozyskiwania środków akcesyjnych z Unii Europejskiej. Rozumiem niezadowolenie niektórych mieszkańców naszej gminy z faktu, że nie realizujemy wszystkich ich oczekiwań. Zgadzam się także z tym, że w niektórych miejscowościach naszej gminy mogło być zrobione dużo więcej. Takie sytuacje nie wynikają jednak ze złej woli lub też z niezrozumienia rzeczywistych potrzeb, są bowiem uzależnione od możliwości pozyskania środków od instytucji zewnętrznych. Uważam, że jest to działanie słuszne, ponieważ im więcej szans wykorzystamy i im więcej pieniędzy pozyskamy z zewnątrz, tym więcej zrobimy strategicznych inwestycji na terenie naszej gminy, na które w normalnych warunkach musielibyśmy czekać jeszcze przez parę lat. Inwestycje te w przyszłości powiększą dochody gminy. A potem, kiedy skończą się środki unijne, będzie nas stać na realizacje dalszych inwestycji - już ze środków własnych. Nie oznacza to wcale, że o kimś zapominam. Plany rozwoju dotyczą całej gminy, jednak ze względu na możliwości finansowe są rozłożone w czasie. I właśnie czasu brakuje przede wszystkim gdyż, niespełna cztery lata to krótki okres, by przeprowadzić i ukończyć działania inwestycyjne. Biorąc to wszystko pod uwagę, utwierdzam się w przekonaniu, że kierunek i wizja rozwoju gminy są ze wszech miar słuszne. Wymaga to mnóstwa pracy, której nie widać i której nie da się zmierzyć, ocenić. Jest jednak ona niezbędna w przygotowywaniu nowych rozwiązań i strategii, czy też w realizacji czasochłonnych ustawowych procedur.

Dla przejrzystej analizy podsumowanie najważniejszych działań organizacyjnych i inwestycyjnych zrealizowanych na terenie naszej gminy przedstawię w działach:

INFRASTRUKTURA

 • Na przełomie roku zakończą się prace nad urzeczywistnieniem wizji Gminy i kierunków jej rozwoju poprzez przyjęcie Studium Zagospodarowania Przestrzennego, które zawiera w sobie miedzy innymi:
  • wyznaczone tereny pod rekreację i wypoczynek, osadnictwo mieszkaniowe i inwestycje o charakterze gospodarczym.
  • rozwiązania komunikacyjne (drogowe) dostosowane do powstających inwestycji i w przyszłości prowadzące do zlikwidowania w dużej części niedogodności związanych, między innymi z ruchem samochodów ciężarowych.
  • rozwiązania wodno – kanalizacyjne po likwidacji oczyszczalni ścieków      w Morzyczynie i budowie drugiej nitki ujęcia wody pitnej,
  • trwają prace nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Kobylanka, Jęczydół, Niedźwiedź, Morzyczyn.
 • Przebudowa dróg gminnych z gruntowych na asfaltowe:
  • Cisewo – Zieleniewo
  • Cisewo – skrzyżowanie do Wielichówka
  • Jęczydół – Bielkowo
  • Niedźwiedź – Motaniec
  • Motaniec – Reptowo (w trakcie realizacji)
 • Przebudowa ulic i chodników ulic i chodników w granicach administracyjnych miejscowości:
  • ul. Słoneczna, 3 Maja, Jana Pawła II, Bogurodzicy, Mickiewicza, Oświaty w Morzyczynie,
  • ul. Szczecińska (w porozumieniu z GDDKiA w Szczecinie)  Ks. Głogowskiego, Chrobrego (wspólnie ze Starostwem)   i  część Jeziornej i część ul. 8 Marca w Kobylance.
  • skrzyżowanie drogi gminnej z wojewódzką w Bielkowie (wspólnie z RDW),
  • budowa odcinka ścieżki pieszo – rowerowej z osiedla Zalesie do               ul. Szkolnej w Kobylance (wspólnie z RDW)
  • budowa ścieżki pieszo – rowerowej Motaniec – Zieleniewo (w realizacji)
 • Wprowadzenie mechanizmu mającego za zadanie systemowe utrzymanie przejezdności dróg gruntowych na terenie gminy.
 • Rozpoczęcie inwestycji budowy nowoczesnej sieci radiowego dostępu do Internetu (10 MB prędkość przesyłu) obejmującego 95 % obszaru gminy             w ramach programu likwidacji wykluczenia cyfrowego Gminy Kobylanka.

Drogi były priorytetem w tym okresie. Łącznie zainwestowano w różne kategorie dróg ponad 6.200.000 zł w tym około 2.200.000 zł pozyskano ze środków zewnętrznych. Na początku kadencji mieliśmy ponad 18 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej obecnie pozostało niespełna 10 km. Dodatkowo wykonano również blisko 3 km ulic i dróg wewnętrznych. Oczywiście wszyscy chcieliby mieć drogi asfaltowe i wszyscy na to zasługują. Jednak tak naprawdę dopiero w tej kadencji rozpoczęły się w naszej gminie inwestycje drogowe i w stosunku do możliwości finansowych zrobiliśmy bardzo dużo. Jeżeli podobne tempo inwestycyjne zostanie utrzymane przez kolejne 5 lat to wszystkie drogi gminne będą asfaltowe.GOSPODARKA KOMUNALNA

 • Zakończono budowę kanalizacji w miejscowości Kobylanka.
 • Zrezygnowano z rozbudowy oczyszczalni ścieków w Morzyczynie z uwagi na bardzo restrykcyjne warunki jej rozbudowy i brak możliwości uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na kolejne etapy jej rozbudowy ze względu na jej położenie w bezpośredniej strefie ochrony wód Jeziora Miedwie. W związku z powyższym po blisko dwóch latach prac, w ramach porozumienia z Gminą Stargard i Miastem Stargard Szczeciński, stworzono nowe projekty i złożono wniosek na sfinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej.    We wrześniu br rozpoczęła się realizacja wspólnej inwestycji międzygminnej. Efektem jej będzie zrzut ścieków do oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim  i likwidacja oczyszczalni ścieków w Morzyczynie, Wierzchlądzie i Skalinie. Zakończenie prac zaplanowano na II kwartał 2011 roku. Dodatkowo, w ramach tej inwestycji skanalizowane zostaną na terenie naszej gminy miejscowości Kunowo  i Bielkowo. Niespodziewane problemy z oczyszczalnią ścieków były powodem spowolnienia inwestycji kanalizacyjnych.
 • Złożono wniosek na pozyskanie środków zewnętrznych na dokończenie kanalizacji w Reptowie.
 • Dobiegają końca prace gazyfikacyjne w miejscowościach Kunowo i Jęczydół. Inwestycja ta zamyka strategiczny obszar związany z gazyfikacją gminy.
 • Zakończono prace projektowe drugiego ujęcia wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Zelewie dla gminy Kobylanka.
 • Podłączono do gminnej sieci wodno – kanalizacyjnej osiedle Zielone w Kobylance.
 • Dwa razy w roku organizowany jest wywóz odpadów wielkogabarytowych.
 • Przebudowano i wyremontowano budynek Urzędu Gminy z myślą przewodnią podniesienia jakości obsługi mieszkańców i klientów oraz poprawę warunków pracy. Warto w tym miejscu podkreślić, że Gmina Kobylanka jako jedna  z nielicznych w województwie zachodniopomorskim uzyskała Międzynarodowy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, który przez cały czas będzie obligował nas do podnoszenie standardów obsługi.
 • Poprzez wprowadzenie systemowych rozwiązań uporządkowano gospodarkę mieszkaniową na terenie gminy. Efektem tych działań jest wybudowany budynek komunalny.
 • Skomunikowano ze Stargardem kolejne miejscowości – autobus linii „4” oprócz Kobylanki i Morzyczyna obsługuje także Bielkowo i Jęczydół

Dotychczas na realizację inwestycji  wodno – kanalizacyjnych wydano 2 920 000 zł, w realizacje następnego etapu tej inwestycji zaangażowane jest kolejne 4 000 000 zł. Prawie 2 200 000 zł kosztowało dokończenie gazyfikacji na terenie gminy, Na uporządkowanie gospodarki mieszkaniowej wydano ponad 1 400 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 • Wprowadzono usamodzielnienie w zarządzaniu szkołami poprzez wyodrębnienie budżetów szkół z budżetu gminy i tym samym spowodowano pełnienie przez dyrektorów również funkcji menadżerskiej związanej z zarządzaniem obiektami zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dzięki temu w większości naszych szkół wykonano kapitalne i bieżące remonty oraz wyposażano je w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, co ma niewątpliwy wpływ na podniesienie warunków nauki dzieci i młodzieży oraz pracy nauczycieli.
 • Na terenie gminy realizowany jest program zajęć i opieki pozalekcyjnej dla dzieci  i młodzieży mający na celu stwarzanie możliwości alternatywnego spędzania wolnego czasu i tym samym przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zajęcia odbywają się we wszystkich szkołach i świetlicach wiejskich w Morzyczynie, Bielkowie, Motańcu, Niedźwiedziu i Reptowie. Jedna ze świetlic prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach wyrównywania szans edukacyjnych.
 • Od lutego br. na terenie gminy działa przedszkole niepubliczne NUTKA.
 • Na terenie obiektu sportowego ORLIK w Reptowie w godzinach jego otwarcia prowadzone są zajęcia sportowe i sprawowana jest opieka nad dziećmi  i młodzieżą przez wykwalifikowanego trenera sportowego.
 • Programem szczepień przeciw HPV objęto wszystkie dziewczynki pierwszych klas gimnazjum z terenu gminy.

Na utrzymanie szkół gminnych wydaliśmy w mijającej kadencji ponad 14.400.000 zł. Subwencja oświatowa otrzymywana z budżety państwa wyniosła około 8.800.00 zł i w całości nie pokrywała nawet płac dla nauczycieli.

KULTURA , SPORT i TURYSTYKA

 • W lipcu 2007 roku zakończono budowę i oddano do użytkowania Promenadę nad Jeziorem Miedwie. Inwestycja ta stała się dużym wyzwaniem i przyczyniła się do rozwoju funkcji turystycznej gminy oraz rekreacji. Oddziałuje również na promocję gminy. Cykl imprez „Miedwiańskie Lato” otrzymał w roku ubiegłym nagrodę Marszałka Województwa za produkt turystyczny promujący region.
 • Gminny Ośrodek Kultury, oprócz normalnej pracy związanej z prowadzeniem zespołów dziecięcych, młodzieżowych, ludowych i kół zainteresowań, pracuje również intensywnie w wakacje szczególnie przy organizacji imprez  w amfiteatrze. Warto podkreślić, że Zespół Folklorystyczny Kalina z Kobylanki      w ostatnim czasie jest laureatem wielu prestiżowych festiwali muzyki ludowej.
 • Gmina Biblioteka Publiczna przy współpracy z gminą cały czas wzbogaca swój księgozbiór o najnowsze wydania i poszerza grono czytelników.
 • Wybudowano kompleks boisk Orlik 2012 w Reptowie.
 • Wybudowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczna nawierzchnią w Kobylance,
 •  Wprowadzono systemowe zasady dofinansowania klubów sportowych  w zakresie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobylanka.
 • Przebudowano i zmodernizowano świetlicę wiejską w Reptowie.
 • Zmodernizowano i wyremontowano świetlicę wiejską w Rekowie.
 • Systematycznie stwarzane są warunki do lepszego rozwoju i funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych.

Na inwestycje związane z infrastrukturą sportową wydano 1 800 000 zł w tym ponad 900 000 zł pozyskano ze środków zewnętrznych. W świetlicach wiejskich przeprowadzono modernizacje i remonty o wartości ponad 1 400 000 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • Zakupiono nowe samochody strażackie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie i Niedźwiedziu oraz dokonano karosacji samochodów strażackich dla OSP w Bielkowie i Reptowie.
 • Systematycznie doposaża się OSP z terenu gminy Kobylanka w środki ochrony osobistej i najnowszy sprzęt gaśniczy oraz  do ratownictwa drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Na terenie gminy prowadzi się nieodpłatnie usuwanie gniazd os i szerszeni.
 • Powołano sekcję ratownictwa wodnego i zakupiono łódź ratowniczą z pełnym wyposażeniem. Czterech członków sekcji przeszło kurs płetwonurków i cały czas podnosi swoje kwalifikacje, które w przyszłości pozwolą na prowadzenie samodzielnych akcji ratunkowych.
 • Powołano Miedwiańskie Centrum Wodne, którego celem jest zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów korzystających z akwenu jeziora Miedwie.
 • Wyremontowano i oddano do użytku wspólny posterunek policji i straży gminnej  w Morzyczynie.
 • Zatrudniono drugiego strażnika gminnego i zakupiono samochód dla Straży Gminnej.
 • W porozumieniu z Komenda Powiatową Policji w Stargardzie zorganizowano dodatkowe służby i patrole policji w sezonie letnim nad Miedwiem.

Na wszystkie działania dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa wydatkowano z budżetu w minionej kadencji ponad 1.100.000 zł

BEZROBOCIE

 • Gminne Centrum Informacji na stałe współpracuje z firmami i przedsiębiorcami z terenu gminy oraz Szczecina i Stargardu Szczecińskiego. Posiada pełną informację o wolnych miejscach pracy i świadczy niezbędną pomoc dla mieszkańców w pozyskiwaniu pracy. Każdy, kto chce znaleźć zatrudnienie znajdzie propozycje pracy w  GCI. Obecnie bezrobocie w gminie wynosi 6,2 %. Najniższy wskaźnik miał miejsce w 2008 roku i wynosił 4,2 %.
 • Gminne Centrum Informacji prowadzi również pośrednictwo związane  z prywatnym rynkiem obrotu ziemią na terenie gminy Kobylanka.
 • Dbając o rynek pracy stwarzamy warunki dla przedsiębiorców, aby na terenach inwestycyjnych powstawały nowe firmy, które dają nowe miejsca pracy.

W ostatnim czasie swoją działalność rozpoczął Servis MAN i sortownia kawy, wydano już decyzję o warunkach zabudowy na postawienie kolejnych trzech hal. Docelowo  w tym obszarze znajdzie zatrudnienie kolejnych 200 osób.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Konsekwentnie wdrażane są przez Urząd Gminy przepisy Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kobylanka.
 • Poprzez działania podejmowane przy współpracy mieszkańców, urzędników  i straży gminnej zmniejszyła się liczba dzikich wysypisk śmieci, a nowe likwidowane są w zarodku, często z konsekwencjami dla ich sprawców.

Zastanawiając się nad mijającą kadencją możemy pochwalić się jeszcze innymi sukcesami. Gmina w prestiżowym rankingu samorządów organizowanym przez redakcję „Rzeczpospolitej” zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii „Gmin Wiejskich” w roku 2007 i 2008, a w roku 2009 drugie miejsce. Kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, oceniała gminy za politykę finansową oraz sposób, w jaki są zarządzane. Szef kapituły zapewniał przed wręczeniem nagród laureatom, że ranking jest „maksymalnie zobiektywizowany”.

Kolejnym osiągnięciem jest certyfikat „Gmina Fair Play”  oraz po raz pierwszy tytuł ZŁOTA  LOKALIZACJA  BIZNESU. Nasza gmina, również została uhonorowana wyróżnieniem honorowym konkursu w kategorii „Gmin Wiejskich AGRO” Konkurs jest organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą. Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w przyciąganiu nowych inwestorów. Zatem wyróżnienie to potwierdza, że robimy wiele w kierunku szybkiego tempa rozwoju gminy.Należałoby w tym miejscu wspomnieć jeszcze o tytule „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”. Jeżeli potraktujemy certyfikaty, rankingi, wyróżnienia jako niezależną, zewnętrzną ocenę funkcjonowania gminy, to jest ona zadowalająca.
Sukces cieszy, motywuje do dalszej pracy i w chwilach refleksji uświadamia, ile jeszcze mamy wspólnie do zrobienia na rzecz naszej Małej Ojczyzny.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować Radnym, Pracownikom Urzędu Gminy, Kierownikom Jednostek Organizacyjnych, Sołtysom, Radom Sołeckim, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubom Sportowym             i pozostałym stowarzyszeniom działającym na terenie gminy oraz Mieszkańcom za okazaną pomoc, inicjatywę i duże zaangażowanie w rozwiązywaniu bieżących            i strategicznych spraw naszej gminy. Bez tego realizacja celów dotyczących jej rozwoju byłaby o wiele trudniejsza. Nic bowiem lepiej nie motywuje do działania          jak dobra atmosfera współpracy.

Z poważaniem
Andrzej Kaszubski – wójtKalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30