Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 21.09.2019

Trasy rowerowe w SOM

W załączeniu przekazujemy Państwu do zapoznania się, z zaproszeniem do dyskusji na stronie internetowej Forum Gminy Kobylanka, Koncepcję Funkcjonalno-Użytkową zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działanie 6.3 „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”.


Dokumentacja zawiera:

• Koncepcję Funkcjonalno-Użytkową zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

• Zał. nr 1. Analizę desk research podstawowych danych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizę zapisów w dokumentach strategicznych JST wchodzących w skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego odnośnie budowy nowych tras rowerowych,

• Zał. nr 2. Bazę danych celów podróży,

• Zał. nr 3-5. Załączniki graficzne,

• Zał. nr 6. Zinwentaryzowane przebiegi tras rowerowych na terenie SOM wraz z analizą ograniczeń,

• Zał. nr 7. Dokumentację fotograficzną inwentaryzacji,

• Zał. nr 8. Propozycję (listę) sieci tras rowerowych na terenie SOM wraz z analizą ograniczeń,

• Zał. nr 9. Propozycję (listę) lokalizacji parkingów Park&Ride i Bike&Ride na terenie SOM wraz z analizą ograniczeń,

• Zał. nr 10. Załącznik graficzny.


Dokumentacja opracowana w ramach projektu możliwa jest również do oglądu i/lub pobrania na stronie internetowej:

Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną dokumentację


Prosimy o ewentualne odniesienie się do tej części dokumentacji, która dotyczy Gminy Kobylanka. W innych przypadkach zasadne jest pozyskanie informacji we właściwych terytorialnie jednostkach samorządu terytorialnego lub biurze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.


Realizacja projektu pn. „Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”


Opracowanie projektu jest pierwszym etapem procesu tworzenia, zintegrowanego systemu tras rowerowych, stanowi materiał wyjściowy do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w przygotowywanych dokumentach planistycznych gmin - członków SSOM. Przedstawione propozycje połączeń dla tras rowerowych opracowano z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, kulturowych, gospodarczych, środowiskowych regionu.


Swoim zasięgiem projekt obejmuje teren w granicach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w skład którego wchodzą następujące jednostki samorządu terytorialnego:

1) Gmina Dobra,

2) Miasto i Gmina Goleniów,

3) Miasto i Gmina Gryfino,

4) Gmina Kobylanka,

5) Gmina Kołbaskowo,

6) Gmina Police,

7) Miasto Stargard Szczeciński,

8) Gmina Stargard Szczeciński,

9) Gmina Stepnica,

10) Gmina Miasto Szczecin,

11) Gmina Stare Czarnowo,

12) Miasto Świnoujście,

13) Nowe Warpno.


W ramach projektu zaproponowano połączyć siecią tras rowerowych źródła podróży (np. osiedla mieszkaniowe, stacje kolejowe czy przystanki komunikacji publicznej) z celami podróży (szkołami, urzędami, sklepami, zabytkami, itd. itp.). Jednakże proponowana koncepcja to nie tylko zapewnienie odpowiedniego skomunikowania miejscowości (źródeł i celów podróży) poprzez sieć tras rowerowych w ramach każdego z samorządów należących do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Przedmiotowa propozycja ma także wymiar ponadlokalny, który manifestuje się przez: (i) integrację sieci tras rowerowych głównych i gospodarczych – dając możliwość, w połączeniu z komunikacją zbiorową i odpowiednio przygotowanymi parkingami stworzenia alternatywy dla indywidualnych przejazdów samochodowych lub połączenie ich z transportem rowerowym; (ii) możliwość tworzenia ponadlokalnych produktów turystycznych.


Zintegrowana sieć tras i parkingów (typu Bike&Ride i Park&Bike) pozwoli na organizację przemieszczania się ludności w celach społeczno-gospodarczych na duże odległości, pomiędzy miejscowościami (źródłami i celami podróży) położonymi w różnych gminach (powiatach) redukując ograniczenia wynikające z korzystania z jednorodnego typu transportu, takie jak np.:

  • przejazd samochodem – możliwe ograniczenia w dojazdach do niektórych miejsc, korki w centrach dużych miast,
  • przejazd rowerem – wrażliwość na warunki atmosferyczne, ograniczony zasięg,
  • korzystanie z transportu publicznego – gęstość sieci połączeń i częstość kursowania poszczególnych linii.

Idea transportu zrównoważonego pozwala na wykorzystanie zalet połączeń hybrydowych, jednak do jej skutecznej realizacji niezbędna jest odpowiednia infrastruktura techniczna.


Spójna i dość gęsta sieć tras głównych oraz turystycznych pozwala na tworzenie dowolnych produktów w postaci tras rowerowych dla uprawiania turystyki kwalifikowanej jedno- i wielodniowej, tras tematycznych czy rekreacyjnych. W przypadku tras tematycznych i wielodniowych zwykle oferta i potencjał poszczególnych gmin były zbyt nikłe aby wzbudzić zainteresowanie turystów i przyjezdnych. Oferta tras rekreacyjnych i tras jednodniowych może być w równym stopniu kierowana do przyjezdnych jak i do mieszkańców. Uzupełnienie sieci tras parkingami Park&Bike, pozwoli na skierowanie oferty do turystów poruszających się po terenie województwa zachodniopomorskiego samochodem, także zainteresowanych rekreacyjną jazdą na rowerze. Do rozwoju turystyki rowerowej niezbędne będzie nie tylko zbudowanie odpowiedniej infrastruktury ale również działania informacyjno-promocyjne, w tym odpowiednie oznakowanie tras turystycznych.


Proponowane w przedmiotowej koncepcji trasy przebiegają zarówno w obrębie jednej gminy, jak i gmin sąsiednich. Część z nich może być przedmiotem wspólnych przedsięwzięć Samorządów – członków SSOM. W tym przypadku przesłanką za wspólnym finansowaniem inwestycji może być możliwość łączenia tras w średnio- i dalekosiężne trasy rowerowe. Proponowane w przedmiotowej koncepcji trasy można łączyć w sieci – na bazie których można konstruować produkty turystyczne, bądź na bazie których można tworzyć multimodalne korytarze transportowe. W ramach koncepcji zaprezentowano przykładowe kierunki przebiegu trzech głównych tras (łączących funkcje społeczno-gospodarcze z funkcjami turystycznymi) oraz czterech tras turystycznych. Przykłady tras głównych korespondują z koncepcją przygotowywaną przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej. Proponowane w koncepcji trasy łączą się w sieć – tworząc bazę dla budowy, rozwoju i promocji produktów opartych o turystykę rowerową.

1. Trasa główna nr 1. Wschód –Zachód

Trasa biegnie z Lubieszyna w gminie Dobra do Barzkowic w gminie Stargard Szczeciński.


Trasa na całej swej długości zaspokaja potrzeby obsługi ruchu gospodarczego – bardzo intensywnego w tej osi. W części zachodniej pozwala na zapewnienie przejazdów między gminą Dobra a Szczecinem, w części wschodniej pozwala na obsługę komunikacyjną na osi Szczecin – Kobylanka – Stargard Szczeciński (miasto i gmina). Jednocześnie wzdłuż traktu zlokalizowane są atrakcyjne tereny wypoczynkowe: jezioro Miedwie, południowy skraj Puszczy Goleniowskiej. Trasa włącza się poprzez przejście graniczne w Lubieszynie w sieć tras rowerowych Niemiec. Bezpośrednio wzdłuż proponowanej trasy lub w bliskim sąsiedztwie znajdują się atrakcyjne obiekty turystyczne i krajoznawcze.


2. Trasa główna nr 2. Północ – Południe (zachodnia)

Trasa Rozpoczyna się w Nowym Warpnie a kończy w Pargowie (gmina Kołbaskowo).

Trasa zapewnia obsługę ruchu gospodarczego i obsługę celów społeczno-gospodarczych na całym swoim przebiegu łącząc spójną siecią gminy Nowe Warpno, Police, miasto Szczecin i gminę Kołbaskowo.


3. Trasa główna nr 3. Północ – Południe (wschodnia)

Trasa rozpoczyna się w Jaroszewku (gmina Stepnica) a kończy w Krzypnicy (gmina Gryfino).

Trasa Północ - Południe biegnąca prawobrzeżem Odry pozwala na integrację multimodalnego ruchu ludności na osi Gryfino – Szczecin (dzielnice Podjuchy, Zdroje, Dąbie, itd.) - Goleniów i dalej Stepnica.


4. Trasa turystyczna nr 4

Trasa transgraniczna powiatu polickiego. Trasa wiedzie z Podgrodzia (Nowe Warpno) do Szczecina.


5. Trasa turystyczna nr 5

Trasa transgraniczna gminy Kołbaskowo.

Trasa rozpoczyna się w Warniku a kończy w Pargowie.


6. Trasa turystyczna nr 6

Pętla: Puszcza Goleniowska i jezioro Miedwie.

Trasa turystyczna pozwalająca na tworzenie zarówno produktów – szlaków rowerowych wielo- jak i jednodniowych- dzięki istniejącym trasom turystycznym czy też lokalnym pozwalającym na skrócenie czasu podróży (wycieczki). Wiedzie przez Stargard Szczeciński w pobliżu obiektów kulturowych o wysokich rangach jak również przez mniejsze miejscowości z ciekawymi obiektami historycznymi. Trasa integruje również trasy ukierunkowane na zapewnienie skomunikowania z obiektami rekreacyjnymi nad Jeziorem Miedwie czy malowniczymi terenami wzdłuż rzeki Iny.


7. Trasa turystyczna nr 7

Dolina Iny. Trasa z Sowna do Goleniowa, integrująca dwie trasy, będąca w dużej części inspirowana propozycją projektu „Pomerania”. Pozwala na eksplorację wartościowych przyrodniczo i atrakcyjnych krajobrazowo terenów wzdłuż Iny. Trasa powiązana jest z Trasą biegnącą przez Puszczę Goleniowską i okolice Stargardu Szczecińskiego, a na północnym swym końcu (w Goleniowie) łączy się z trasą główną i innymi trasami.

Projekt, w proponowanych przebiegach tras, uwzględnia istniejącą infrastrukturę rowerową.

Opracowanie zawiera propozycje przebiegu tras rowerowych w obszarze połączeń międzygminnych jak i w granicach administracyjnych miast wraz ze wskazaniem punktów przesiadkowy (typu B&R oraz P&B). Lokalizacja punktów przesiadkowych wynika z wielopłaszczyznowej analizy priorytetów inwestycyjnych, uwarunkowań komunikacyjnych, stref gospodarczych, turystycznych, kulturowych, demograficznych.APLIKACJA INTERNETOWA

Uzupełnieniem opracowanej Koncepcji jest aplikacja internetowa wraz z bazą danych, gdzie prezentowane są informacje w zakresie aktualnych oraz projektowanych tras rowerowych. W wyniku konsultacji oraz uzgodnień z przedstawicielami SSOM przyjęto założenie, że funkcje przedmiotowej aplikacji będą realizowane przez dedykowaną aplikację mapową - WebGIS w postaci geoportalu, gdzie głównym interfejsem użytkownika będzie interaktywna mapa. Wszystkie dane gromadzone i prezentowane w ramach planowanego rozwiązania będą miały postać danych GIS z dowiązaną informacją opisową.

Aplikacja w postaci dedykowanej - interaktywnej mapy udostępnia dane pozyskane w ramach projektu w postaci warstw tematycznych w zakresie:

• trasy rowerowe - warstwa/warstwy liniowe prezentujące przebieg aktualnych oraz planowanych tras rowerowych uwzględniających ich kategorie w postaci odpowiedniej klasyfikacji, wizualizacji; każdy obiekt na mapie - odcinek trasy będzie powiązanych z określonym zakresem atrybutów opisowych, logicznych, graficznych, załączników w postaci dokumentów, adresów URL pozwalających na realizację zestawień, raportów, wyciągów itp.,

• parkingi typu Bike&Ride oraz Park&Bike - warstwa/warstwy punktowe prezentujące lokalizację parkingów - opcjonalnie również w postaci warstwy poligonowej, obiekty będą prezentowane na mapie z uwzględnieniem odpowiedniej wizualizacji, klasyfikacji itp.; każdy obiekt będzie miał dołączoną bazę informacji opisowych w postaci atrybutów - jak wyżej,

• inne wektorowe dane tematyczne powstałe podczas realizacji projektu w postaci warstw punktowych, liniowych, poligonowych wraz z informacjami opisowymi,

• tematyczne opracowania rastrowe powstałe podczas realizacji projektu w postaci warstw rastrowych zasilonych do systemu,

• referencyjne dane wektorowe np. granice gmin, granice miejscowości, drogi i ulice, MPZP/SUiKZP, działki, budynki itp. pozyskane z zewnętrznych źródeł np. z usługi WFS, jako pliki SHP itp. - dane przekazane przez beneficjentów projektu oraz pozyskane z CODGiK, OSM itp.,

• referencyjne dane rastrowe np. mapy topograficzne, MPZP, SUiKZP itp., pozyskane w ramach projektu z zewnętrznych źródeł oraz przekazane przez beneficjentów projektu,

• referencyjne dane rastrowe podłączone z zewnętrznych usług danych przestrzennych np. w zakresie warstw Natura 2000, Ortofotomapa itp.

 

Korzystając z aplikacji można realizować mniej lub bardziej zaawansowane analizy przestrzenne np. wybierając tylko te trasy rowerowe, które spełniają określone kryteria położenia lub logiczne np. przecinające daną gminę i należące do określonej kategorii.
Istotną funkcją aplikacji udostępnianą przez system jest możliwość edycji i aktualizacji danych w trybie on-line - bezpośrednio z poziomu mapy. Moduł edycji dostępny jest dla uprawnionych użytkowników wskazanych przez administratora.
Link do aplikacji


Realizacja projektu pn.  „Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych  Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działanie 6.3 „Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym”.

Artykuł opracowano na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej www.som.szczecin.pl Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.


 

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30