Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 20.09.2019

Wyst. na rozpoczęcie kadencji

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Zaproszeni Goście,
Mieszkańcy Gminy Kobylanka

Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym usankcjonowała nową wizję samorządu terytorialnego. Konsekwencją tej ustawy były pierwsze wolne wybory w powojennej Polsce, które odbyły się 20 lat temu w dniu 27 maja 1990 roku.

W gospodarce, w miejsce systemu centralnego sterowania, wprowadzano trudne reguły gospodarki rynkowej, w zarządzaniu gminami wprowadzono system samorządu.

System ten pozwolił lokalnym społecznościom poprzez wybranych demokratycznie funkcjonariuszy rozwiązywać samodzielnie wydzielone zadania Państwa (odtąd nazywane własnymi), dotyczące lokalnej wspólnoty.
Każdy z nas tu obecnych na sali pracując odnosi sukcesy i porażki, jednak rola demokratycznie wybranych władz w tym względzie jest szczególna, gdyż dzięki zaufaniu jakim zostaliśmy obdarzeni przez wspólnotę terytorialną będziemy wspólnie podejmowali decyzje, które wpłyną na życie wszystkich mieszkańców.

Chciałbym w tym miejscu pogratulować wszystkim radnym, którzy zostali wybrani na VI kadencję. Pogratulować zaufania jakim zostali obdarzeni. Zaufania, które od dziś trzeba zamienić na służbę na rzecz wszystkich mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy w minionych wyborach oddali swój głos na rzecz kontynuacji obecnej polityki ukierunkowanej na dalszy intensywny rozwój inwestycyjny gminy. Dziękuję za zaufanie jakim zostałem obdarzony, jest to dla mnie honor i  zaszczyt być w służbie tak zacnych ludzi jakimi są mieszkańcy gminy Kobylanka. Jest to również olbrzymie wyzwanie, aby sprostać tym wszystkim zadaniom, które należy ukierunkować na oczekiwania mieszkańców. Dziękuję również za wszystkie słowa krytyki. Mając świadomość, że słuchanie innych jest najważniejszą umiejętnością, jaką powinny posiadać osoby obdarzone zaufaniem publicznym, słuchałem ich i to również słowa krytyki spowodowały chwilę zatrzymania, spojrzenia na problemy gminy i jej mieszkańców z innej perspektywy i w innym kontekście. Wszystkie słuszne merytorycznie spostrzeżenia na pewno zostaną uwzględnione w dalszym moim działaniu. Warto jednak pamiętać o tym, że nie można pracy opierać jedynie na podstawach ekonomicznych – muszą też być względy ludzkie i należy mieć serce.

Ktoś kiedyś powiedział, że najgorszy w działaniu jest brak podejmowania decyzji.  Najważniejsze, aby była podjęta ponieważ w konsekwencji wyzwala  działanie, które z kolei lepiej lub gorzej, ale determinuje rozwój i postęp.
 Wszystkie strategiczne decyzje musiały i muszą być przygotowane z właściwym wyprzedzeniem, na spokojnie przeanalizowane i w konsekwencji prowadzić do pożądanych rozwiązań.

Czasami jest to trudne, bo nie da się przewidzieć, jaka decyzja jest najlepsza. Trzeba mieć jednak przekonanie graniczące z pewnością, że podjęte działania przyniosą zamierzony efekt. Bez takiej pewności i intuicji działanie nasze nie miałoby sensu.

Najważniejsze jest jednak to, że dzisiaj z pełną odpowiedzialnością i przekonaniem mogę powiedzieć, że przez cały ten nadchodzący czas priorytetem władz będzie służba na rzecz społeczności lokalnej, służba na rzecz jej oczekiwań i potrzeb, służba, która ponad podziałami będzie wykorzystywała szansę jaką dała nam demokracja.

Poprzez odważne decyzje w minionym okresie wykreował się obraz rozwoju gminy w kierunku budownictwa jednorodzinnego, turystyki ze szczególnym uwzględnieniem jeziora Miedwie, małych przedsiębiorstw i tych dużych mających swoje posadowienie na terenach inwestycyjnych, które w znacznym stopniu wpływają na niskie bezrobocie oraz rolnictwo ???.

Wszystkie te działania pozwalają na stwierdzenie, że gmina Kobylanka zdaje egzamin z samorządności.

Nie byłoby to możliwe w takiej skali bez korzystania ze środków akcesyjnych z Unii Europejskiej. Wysoka skuteczność ich pozyskiwania  ma znaczący wpływ na przyspieszanie tempa rozwoju i dobrych wskaźników ekonomicznych.
Szanowni Państwo, najważniejsze jest jednak to, że potrafimy patrzeć  w przyszłość daleko poza horyzont, że potrafiliśmy i potrafimy stawiać  sobie ambitne, czasami wręcz abstrakcyjne cele, że nie brakowało i nie brakuje determinacji i odwagi w ich realizacji, że wiemy w jakiej gminie chcemy żyć i mieszkać i że nasze działania są na to ukierunkowane. Dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do angażowania się w życie społeczności lokalnej poprzez pracę w Radach Sołeckich czy też licznych organizacjach pozarządowych działających na terenie naszej gminy.
      Jako wójt Gminy Kobylanka wspólnie z radnymi podejmujemy pracę w nowej kadencji i kontynuujemy funkcjonowanie samorządu lokalnego na rzecz  wszystkich mieszkańców naszej Małej Ojczyzny poprzez:

 • ustawiczne polepszanie warunków życia mieszkańców naszej gminy, kontynuację dotychczasowej dynamicznej polityki inwestycyjnej zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i specjalny program lojalnościowy dla nowych mieszkańców,
 • ciągłe podnoszenie sprawności i jakości funkcjonowania urzędu,  usprawnienie współpracy z mieszkańcami, systematyczna wymiana informacji i konsultacji społecznych poprzez Radę Organizacji Pozarządowych i Młodzieżowych.

Nadchodzące  cztery lata to dostosowanie funkcjonowania gminy do ciągle zmieniających się przepisów prawa, które bardzo utrudniają planowe działanie, jak również uporanie się ze światowym kryzysem ekonomicznym, który nie omieszkał ominąć naszej gminy.

Nabyte doświadczenie pozwala patrzeć z optymizmem  w przyszłość i jest gwarantem właściwej pracy na rzecz mieszkańców. Wszystkie duże zadania inwestycyjne są i będą realizowane z wykorzystaniem pozyskanych i pozyskiwanych środków zewnętrznych, które są niezbędne do dużych inwestycji wykonywanych w krótkim czasie.
Cztery lata to krótki okres w procesie inwestycyjnym i tak naprawdę wiele działań podjętych w minionej kadencji będzie widoczne dopiero niebawem.
Obecnie mamy w projekcie budżetu zapisane inwestycje na ponad 11 mln zł                         i w planach na nadchodzącą kadencję chcemy zainwestować w gminę ponad 25 mln zł.                  Na pewno nie pozwoli to zaspokoić wszystkich oczekiwań mieszkańców, jednak warto rozmawiać i cały czas modyfikować oczekiwania z możliwościami. Poniżej przedstawiam najważniejsze  zadania z którymi planujemy się zmierzyć w rozpoczynającej się kadencji.INFRASTRUKTURA

 • przyjęcie studium zagospodarowania przestrzennego gminy gminy,
 • przyjęcie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla najszybciej rozwijających się  obrębów Kobylanka, Morzyczyn, Niedźwiedź, Jęczydół,
 • przygotowanie budowy drogi do terenów inwestycyjnych z węzła Motaniec i zmniejszenie ruchu samochodów ciężarowych przez tereny mieszkaniowe,
 • przebudowa i modernizacja dróg gminnych: Reptowo – Motaniec, Kobylanka – Jęczydół, Miedwiecko – Zieleniewo, Cisewo- Wielichówko, Kunowo – Lipnik,
 • kontynuacja przebudowy ulic i chodników w granicach administracyjnych miejscowości oraz oświetlenia ulicznego,
 • wpływanie na właściwe utrzymanie dróg i inwestowanie w drogi, przez zarządców dróg innych niż Gmina,
 • budowa nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka”,
 • budowa ścieżki pieszo - rowerowej Stargard - Szczecin I etap, Zieleniewo – Motaniec,
 • przygotowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej Stargard – Szczecin II etap, Motaniec - Niedźwiedź – Zdunowo.

GOSPODARKA KOMUNALNA

 • likwidacja oczyszczalni ścieków w Morzyczynie – zrzut ścieków do oczyszczalni w Stargardzie Szczecińskim,
 • zakończenie budowy kanalizacji w Kunowie, Bielkowie i Morzyczynie,
 • rozpoczęcie inwestycji drugiego ujęcia wody, a następnie systematyczna wymiana starej sieci wodnej,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji związanych z mieszkaniami socjalnymi z finansowaniem w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego,
 • przebudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobylance.
 • Uruchomienie nowych linii komunikacyjnych w transporcie lokalnym

OŚWIATA I WYCHOWANIE
 • doposażanie szkół w materiały dydaktyczne, bieżące remonty i podnoszenie warunków pracy w szkołach,
 • obowiązkowa nauka pływania w szkołach podstawowych,
 • termomodernizacja ZSP w Reptowie, przygotowanie modernizacji i rozbudowy SP w Kobylance i Kunowie oraz ich realizacja w zależności od zwiększającej się liczby dzieci w gminie,
 • budowa przedszkola komunalnego i stwarzanie warunków do uruchomienia kolejnych przedszkoli niepublicznych,
 • dalszy rozwój zajęć i opieki pozalekcyjnej w szkołach i świetlicach wiejskich,

KULTURA , SPORT i TURYSTYKA

 • stwarzanie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji poprzez kolejne inwestycje nad Jeziorem Miedwie takie jak: zagospodarowanie terenu OSiR, budowę Centrum Informacji Turystycznej z przechowalnią rowerów, budowę parkingów i dogodnego dojścia z ul Szczecińskiej do plaży i amfiteatru,
 • promocja i wspieranie  w działaniach GOK i Biblioteki oraz rozszerzenie działalności o zajęcia w świetlicach wiejskich,
 • modernizacja budynku GOK  i Biblioteki w Kobylance,
 • wprowadzenie rozgrywek sportowych między sołectwami z wykorzystaniem gminnych obiektów sportowych,
 • wsparcie w  zwiększaniu aktywizacji i funkcjonowaniu świetlic wiejskich,
 • modernizacja świetlic wiejskich w Morzyczynie, Kunowie, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie,
 • budowa komunalnego stadionu sportowego w Reptowie, boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Kunowie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • kontynuacja polityki podnoszenia zdolności i jakości funkcjonowania OSP, dostosowanej do wymagań współczesności,
 • doposażenie i wsparcie w działaniach Straży Gminnej.

BEZROBOCIE

 • pełna informacja o rynku pracy na terenie Gminy i okolic poprzez Gminne Centrum Informacji, niezbędna pomoc dla mieszkańców  w pozyskiwaniu pracy,
 • dalszy rozwój przedsiębiorczości i tym samym zwiększenie oferty pracy poprzez otwarcie nowych terenów inwestycyjnych,
 • pozyskiwanie kolejnych inwestorów.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • dalsze działania w zakresie likwidacji dzikich wysypisk,
 • konsekwentne wdrażanie przez Urząd Gminy Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kobylanka.

Myśląc i działając na rzecz tych wszystkich przedsięwzięć nie zapominajmy o słowach, które kiedyś powiedział Walter Winchell  „Zbyt wielu ludzi spodziewa się po demokracji cudów, a to po prostu cudowne – móc żyć w demokracji”.


Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30