MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu  28.11.2019 r. o godz.  10.00    w  Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się   XV  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do protokołu z sesji z 19.09.2019 r. i 24.10.2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 4. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt  nr  89/19.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 – projekt nr 90/19.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok – projekt nr 91/19.
 9. Podjęcie uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty – projekt nr 92/19.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy – projekt  nr 93/19.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 94/19.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kobylanka w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – projekt nr  95/19.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska wobec wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak P-1.4130.846.2019.SA dotyczącego skargi mieszkańców na Radę Gminy Kobylanka – projekt nr 86/19.
 14. Podjęcie uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt nr 96/19.
 15. Analiza oświadczeń majątkowych.
 16. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon