Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance utworzony został uchwałą Rady Gminy w 2001 r.
Jest to miejsce z tradycją ponad trzydziestoletnią, które skupia pasjonatów różnych dziedzin działalności artystycznej: literatury, muzyki, teatru, tańca,plastyki, rękodzieła artystycznego i turystyki. Z jednej strony kultywuje się tradycje regionu, a z drugiej patronuje nowoczesnym formom wyrażania siebie poprzez sztukę.
Oferta Ośrodka Kultury dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których uczestniczą wszystkie pokolenia. Działalność ośrodka uwzględnia również przyszły rozwój wychowanków, tak by jak najlepiej przygotować ich do życia, pomóc odnaleźć im swoje potrzeby i zdolności, celem kierunkowego kształtowania artystycznego.
Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności:
  1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
  2. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
  3. Tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
  4. Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych.
  5. Propagowanie amatorskiego ruchu artystycznego i kulturalnego oraz zachęcanie do aktywnego współtworzenia i kultywowania wartości kultury.
  6. Kształtowanie wzorca aktywnego uczestnictwa w kulturze, turystyce i sporcie.
Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance jest organizatorem i współorganizatoremcyklicznych koncertów muzyki estradowej, poważnej i ludowej, spektakli,warsztatów malarskich, wystaw, kiermaszy, pokazów sztuki ludowej,pokazów ogrodniczych, imprez okolicznościowych, turystyki pieszej,rowerowej i rekreacji.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00

W miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury działają:
Kontakt
Telefon: 91 561 03 56
WWW: www.gok.kobylanka.pl
Email: Sekretariat: gok@kobylanka.pl
Dyrektor: dyrektor@gok.kobylanka.pl
„Czas Kobylanki”: redakcja@kobylanka.pl
Adres: ul. Jeziorna 6, 73-108 Kobylanka