GOPS jest jednostką organizacyjną gminy Kobylanka utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych przez gminę w zakresie pomocy społecznej. Jest podstawową i koordynującą jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej w gminie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką samorządu gminnego powołaną w celu:

 • zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w szczególności doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem,
 • pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężeniu i zapobieganiu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

GOPS realizuje powyższe cele poprzez:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby do w/w świadczeń uprawnione,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 • przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej,
 • realizowanie innych zadań wynikających z rządowych programów mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
 • prowadzenie pracy socjalnej.

Kontakt

Telefon: 91 578 85 36
WWW: www.bip.gops.kobylanka.pl
Email: gops@gops.kobylanka.pl
Adres: ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka