Urząd Gminy Kobylanka zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego osobom doświadczającym  trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej  jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego  do komunikowania się z tutejszym Urzędem w sprawach,  dla których właściwy jest Wójt Gminy Kobylanka, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia,  z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać  e-mailem, faksem, listowanie lub telefonicznie przez inną  osobę  do:

 

Urzędu Gminy Kobylanka

Szkolna 12

73-108 Kobylanka

 

e-mail: ugk@kobylanka.pl

fax  91 578 85 49

tel.  91 578 85 21

 

Zgłoszenie  powinno zawierać:

– imię i nazwisko osoby uprawnionej  i ewentualnie osoby przybranej,

– propozycję terminu skorzystania ze świadczenia,

– rodzaj sprawy jaką chcemy  załatwić w Urzędzie Gminy Kobylanka,

– kontakt zwrotny, na który zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem spotkania,

 

W kontaktach z Urzędem Gminy Kobylanka osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy „osoby przybranej”.

Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia tutejszy Urząd  zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia tutejszy Urząd  zawiadomi osobę uprawnioną (podając uzasadnienie)  i  jednocześnie wyznaczy  możliwy termin realizacji świadczenia lub wskaże  inną formę realizacji uprawnień.