Deklaracja dostępności

Wstęp
Urząd Gminy Kobylanka (zw. dalej także „podmiotem publicznym”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kobylanka.pl

Data publikacji strony internetowej: 13.07.2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 13.03.2024 r.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Email do osoby kontaktowej krzysztof@kobylanka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+91) 578 85 45. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

 1. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 2. Żądanie powinno zawierać:
  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 3. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 4. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 5. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 6. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio. W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: .

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Kobylanka przy ul. Szkolnej 12 w Kobylance Budynek Urzędu Gminy jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Praca urzędu zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy, załatwiana była na parterze, w Punkcie Obsługi

Interesantów. Stopnie schodów od wejścia oznakowane są taśmami ostrzegawczymi. Przy Urzędzie Gminy Kobylanka wyznaczone jest miejsce postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową, oznakowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).

Opis dostępności budynku:

 1. przy wejściu do budynku znajduje się podjazd wyposażony w odpowiednie poręcze,
 2. drzwi wejściowe posiadają blokady przy otwieraniu tak aby osoba niepełnosprawna po ich otwarciu mogła swobodnie dostać się do budynku
 3. w Punkcie Obsługi Interesanta znajduje się stanowisko z obniżonym blatem, dedykowanych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
 4. na parterze budynku przy Punkcie Obsługi Interesanta znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową, wyposażone w odpowiednią instalację poręczy

Osoby niepełnosprawne mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w Urzędzie Gminy Kobylanka. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, została potwierdzona orzeczeniem:

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, 2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub 3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. Osoby uprawnione chcące skorzystać z usługi tłumacza proszone są o zgłoszenie zamiaru, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy, wypełniając i wysyłając poniżej załączony wniosek na adres ugk@kobylanka.pl lub faxem na numer 91 578-85-20 lub zgłaszając taką chęć telefonicznie pod numer 91 578-85-21.

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Kobylanka

ul. Szkolna 12 73-108 Kobylanka

tel. 91 578 8 5 21

fax. 91 578 85 20