Podstawa prawna

Powiat Stargardzki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  realizuje zadanie o ww. zakresie jako zlecone
z zakresu administracji rządowej.
W punktach na obszarze powiatu w 2020  r. udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Od 2020 roku w punktach możliwe będzie świadczenie nieodpłatnej mediacji na wniosek osoby uprawnionej.

Na terenie powiatu stargardzkiego powstało 5 punktów z czego w trzech punktach świadczona jest  nieodpłatna pomoc prawna oraz  w dwóch nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty obsługiwane  w zależności od świadczonej pomocy przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką, radców prawnych z ramienia organizacji pozarządowej, doradców obywatelskich  oraz mediatorów. Szczegóły przedstawiają poniższe tabele:

 

Wykaz Punktów nieoddpłatanej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ( wraz z mediacją) – KARTA-INFORMACYJNA-NPP-2020

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego,
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez osoby posiadające wyższe wykształcenie,
które z wynikiem pozytywnym ukończyły wymagane prawem szkolenia. Doradcy obywatelscy wskazani
w 2020 r. przez wyłonioną Fundację posiadają jednocześnie tytuł radcy prawnego.

Nieodpłatna pomoc prawna lub  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem- art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się- ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się.

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy nieodpłatna pomoc prawna polega na;

  1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  1. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  2. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
    w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji,

  1. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
    z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej

działalności

 

Zgodnie z art. 3a ustawy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby    uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie   potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne  poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw  mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Zgodnie z art.  4a. ustawy  nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,

w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Osoby uprawnione

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Wymagane dokumenty 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnych mediacji, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Termin załatwienia sprawy

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty
w punkcie, za pośrednictwem nr telefonu:

Tel.  91 48-04-923 w godzinach 8.00-15.00.

 

Dla osób uprawnionych dostępna jest całodobowa infolinia  22 100 46 59 której celem jest udzielanie wskazówek umożliwiających właściwe przygotowanie się do wizyty w punkcie.

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Informacje dodatkowe

Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Tel. 91 480 49 23, e-mail: ; stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl