MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu  16.01.2020 r. o godz.  9.00  w  Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się   XVII  Sesja  Rady Gminy.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do protokołu z sesji z 28.11.2019 r. i 19.12.2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 4. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Zapytania do Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2020 – projekt  nr 87/19 wraz z autopoprawką nr 1/2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr  88/19 wraz z autopoprawką nr 1/2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2020 – projekt nr 1/20.
 9. Odpowiedzi na złożone zapytania.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon