MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu  31.01.2020 r. o godz.  9.00  w  Urzędzie Gminy  w Kobylance  odbędzie się   XVIII  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do protokołu z sesji z 01.2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 4. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Zapytania do Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2020  – projekt nr 87/19.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 88/19.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty – projekt nr 4/20.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – projekt nr 5/20.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kobylanka do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – projekt nr 8/20.
 11. Podjęcie uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kobylanka – projekt nr 10/20.
 12. Odpowiedzi na złożone zapytania.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon

 

 • Projekty uchwał – link
 • Transmisja na kanale YT – link
 • Kalendarz posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji – link