Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Kobylanka zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania osób na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w 2020 r.

1/ Informacje ogólne

Celem niniejszego ogłoszenia jest nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2020.

Powołana komisja rozpatrywać będzie oferty złożone do konkursu otwartego w roku 2020. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

2/Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

3/ Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

  • Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za przeprowadzanie otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych przedstawi Wójtowi Gminy Kobylanka kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania ofert biorąc pod uwagę członkostwo w organizacjach pozarządowych lub podmiotach wymienionych w art. 3 ust.3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie).
  • Wójt Gminy Kobylanka dokona wyboru spośród złożonych kandydatur po jednym reprezentancie organizacji pozarządowej oraz powoła komisję konkursową.

4/ Miejsce, termin oraz sposób zgłoszenia kandydatury:

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać w BOI Urzędu Gminy Kobylanka do dnia 22 stycznia 2020 r.

Formularz zgłoszenia – link