MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

 Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu  27.02.2020 r. o godz.  9.00  w  Urzędzie Gminy w Kobylance  odbędzie się   XIX  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do protokołu z sesji z 01.2020 r.
 3. Program i kierunki rozwoju infrastruktury komunalnej.
 4. Działalność placówek kulturalnych na terenie gminy Kobylanka w roku 2019 – sprawozdanie dyrektora CKiR i kierownika biblioteki.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019, w tym informacja o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 8. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 9. Zapytania do Wójta.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 6/20.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Kobylanka  – projekt nr 7/20.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 – projekt nr 11/20.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Motaniec, Kobylanka, Reptowo – projekt nr 12/20.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn – projekt nr 13/20.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka – projekt nr 14/20.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół – projekt nr 15/20.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Kobylanka – projekt nr 16/20.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości – projekt nr 17/20.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kobylanka – projekt nr 18/20.
 20. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji.
 21. Odpowiedzi na złożone zapytania.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon

 

 • Projekty uchwał – link
 • Transmisja na kanale YT – link
 • Kalendarz posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji – link