MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że  w dniu  15.05.2020 r. o godz.  9.30  w  Szkole Podstawowej w Kobylance (sala gimnastyczna wejście od strony parkingu i boiska wielofunkcyjnego) odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

Z uwagi na pandemię  z powodu COVID-19 proszę o rozważenie braku osobistego uczestnictwa w sesji.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 – projekt nr 22/20.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kobylanka na rok 2020 – projekt nr 19/20.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonym płatnym parkingu gminnym, wysokości opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania – projekt nr 20/20.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 -2032 – projekt nr 21/20.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 23/20.
  7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon

 

  • Projekty uchwał – link
  • Transmisja na kanale YT – link
  • Kalendarz posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji – link