MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że  w dniu  28.05.2020 r. o godz.  9.00 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy w Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance   ul. Jeziorna 6.

Z uwagi na pandemię  z powodu COVID-19 proszę o rozważenie braku osobistego uczestnictwa w sesji.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do protokołu z sesji z 02.2020 r. i z dnia 15.05.2020 r.
 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Gminy, ochrona przeciwpożarowa.
 4. Kultura fizyczna, sport, stowarzyszenia sportowe, kluby sportowe.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2019.
 6. Pomoc społeczna w Gminie. Sprawozdanie kierownika GOPS za 2019 r.
 7. Ochrona zdrowia na terenie Gminy. Informacja o pracy Niepublicznego Ośrodka Zdrowia.
 8. Fundusze sołeckie – wykorzystanie, zwrot za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 10. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 11. Zapytania do Wójta.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 6/20 wraz z autopoprawką.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki mad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2020 r. – projekt nr 24/20.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w opublikowanej uchwale Nr XVIII/107/20 Rady Gminy Kobylanka z dnia  31 stycznia 2020 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na 2020 r. – projekt nr 25/20.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt  nr  26/20.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030  – projekt nr 27/20.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie Spółdzielni Socjalnej „Miedwie” należności z tytułu udzielonej w dniu 30 marca 2018 r. pożyczki na podstawie umowy FN.3021.11.2018 – projekt nr 28/20.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 29/20.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy – projekt nr 30/20.
 20. Odpowiedzi na złożone zapytania.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon

 

 • Projekty uchwał – link
 • Transmisja na kanale YT – link
 • Kalendarz posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji – link