MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że  w dniu  25.06.2020 r. o godz.  9.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy w Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance   ul. Jeziorna 6.

Z uwagi na pandemię  z powodu COVID-19 proszę o rozważenie braku osobistego uczestnictwa w sesji.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do protokołu z sesji z 05.2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 1. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 2. Pytania do Wójta.
 3. Przedstawienie raportu o stanie gminy Kobylanka za rok 2019.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy Kobylanka:
 1. a) głosy radnych,
 2. b) głosy mieszkańców.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania – projekt  nr  35/20.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – projekt nr 36/20:
 5. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2019 rok,
 6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
 7. zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy za rok 2019,
 8. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2019 rok – podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok -– projekt nr 37/20:
 10. rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
 11. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
 12. udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2019 – podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 38/20.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 39/20.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – projekt nr 40/20.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność  Wójta Gminy Kobylanka – projekt       nr 41/20.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie  zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”           –  projekt  nr 42/20.
 1. Odpowiedzi na złożone pytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Dariusz Dąbkowski

 

 • Projekty uchwał – link
 • Transmisja na kanale YT – link
 • Kalendarz posiedzeń Rady Gminy oraz Komisji – link