MIESZKAŃCY  GMINY  KOBYLANKA

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że  w dniu  24.09.2020 r. o godz.  9.00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Kobylance /sala posiedzeń/.

Z uwagi na pandemię  z powodu COVID-19 proszę o rozważenie braku osobistego uczestnictwa w sesji.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do protokołu z sesji z 06.2020 r.
 3. Realizacja budżetu w I półroczu 2020 r.
 4. Ochrona środowiska, gospodarka odpadami w gminie:

– informacja Wójta o realizacji regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie;

– informacja Wójta o realizacji gminnego programu ochrony środowiska;

– informacja Wójta o realizacji programu usuwania azbestu.

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 2. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 3. Pytania do Wójta.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – projekt nr 44/20:
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 45/20.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 46/20.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 47/20.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka – projekt nr 48/20.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości – projekt nr 49/20.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka – projekt nr 50/20.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości zajętych pod drogę gminną – projekt nr 51/20.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 52/20.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Kobylanka na lata 2020-2024”-projekt nr 53/20.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Stargard: Gminy Miasto Stargard, Gminy Stargard, Gminy Kobylanka przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji oraz wyznaczenia aglomeracji – projekt nr 54/20.
 15. Podjęcie uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Torfowisko Reptowo” – projekt nr 55/20.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Jęczydół – projekt nr 56/20.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt nr 57/20.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie Spółdzielni Socjalnej „Miedwie” należności z tytułu udzielonej w dniu 30 marca 2018 r. pożyczki na podstawie umowy nr FN.3021.11.2018 – projekt nr 28/20.
 19. Odpowiedzi na złożone pytania do Wójta.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ordon