Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców naszej gminy inwestycją światłowodu, zwróciliśmy się do  Centrum Projektów Polska Cyfrowa z prośbą o udzielenie informacji odnośnie  realizacji tej inwestycji na terenie gminy Kobylanka. Poniżej przedstawiamy odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z CPPC.

 

Dziękujemy za zainteresowanie działaniami prowadzonymi przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Na naszej stronie internetowej dostępne są informacje dotyczące wszystkich działań realizowanych przez naszą instytucję, w tym również w ramach I osi priorytetowej działanie  1.1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu.

Informujemy, iż w ramach II naboru POPC na obszarze 3.4.32.65.66a SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN realizowany jest projekt POPC.01.01.00-32-0043/17 pn. ” Szczeciński „A” i Szczecin Orange Światłowód”, którego  beneficjentem jest firma Orange Polska S.A. Termin zakończenia realizacji powyższej inwestycji został przedłużony i aktualnie obowiązującym jest dzień 26 lipca 2021 roku. Zgodnie z zapisami POPC z chwilą zakończenia projektu beneficjent zobowiązany jest udostępnić sygnał internetowy w danym obszarze konkursowym.

Wśród dokumentów dostępnych na naszej stronie internetowej, w zakładce II konkursu, zamieszczona jest „Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze” (odnośnik do wskazanego zestawienia https://cppc.gov.pl/images/uploads/Lista-obszar-w-interwencji-z-maksymaln%C2%A6%C5%AF-kwot%C2%A6%C5%AF-wsparcia-dla-projektu-na-danym-obszarze_19122016.xlsx), która stanowi wykaz wszystkich możliwych punktów adresowych wyznaczonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (dalej „UKE”) na potrzeby II naboru POPC. Nie ma możliwości rozszerzenia listy punktów adresowych na wyznaczonych obszarach interwencji o nowe adresy na podstawie indywidualnych zgłoszeń. Należy również zaznaczyć, iż zgodnie z zasadami POPC beneficjent w określonym obszarze nie musi objąć zasięgiem wszystkich wyznaczonych punktów adresowych. Dla każdego z obszarów konkursowych określone zostało tzw. minimum pokryciowe, związane z kwestiami finansowymi, które wskazuje jaką minimalną liczbę punktów adresowych beneficjent jest zobowiązany objąć zasięgiem w danym obszarze – „Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem”. W obszarze 3.4.32.65.66a SZCZECIŃSKI część A i SZCZECIN wyznaczono 30 724 gospodarstwa domowe możliwe do objęcia zasięgiem sieci (w tym 474 gospodarstwa zlokalizowane są w gminie Kobylanka), z pośród których beneficjent zobowiązany jest objąć zasięgiem 14 914 gospodarstw oraz wszystkie placówki oświatowe znajdujące się w danym obszarze konkursowym.

Zgodnie z kolejnym wykazem „Szczegółowe mapy obszarów, na które przyznano dofinansowanie” (odnośnik https://cppc.gov.pl/images/uploads/obszar_3_4_32_65_66a.pdf) beneficjent w ramach pierwotnej koncepcji realizacji projektu w przedmiotowym obszarze wskazał 16 762 gospodarstwa domowe ( w tym 393 znajdujące się w gminie Kobylanka), jako planowane do objęcia zasięgiem sieci.

Beneficjent po podpisaniu umowy ma możliwość wymiany do 15% punktów adresowych, które zobowiązał się objąć zasięgiem, na inne w obrębie danego obszaru konkursowego, jak również ma prawo do rozszerzenia w ramach inwestycji prywatnej pierwotnego zakresu inwestycji o inne punkty adresowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych w konkursie, o ile faktycznie pozbawione są dostępu do infrastruktury NGA. Decyzje, dotyczące objęcia zasięgiem danego punktu adresowego przedsiębiorcy podejmują samodzielnie, badając opłacalność inwestycji w danym obszarze. CPPC jak i żadna z instytucji zaangażowanych w przeprowadzanie konkursu nie może wywierać wpływu na beneficjenta w tej kwestii. Ostateczny zakres wybudowanej sieci beneficjent przedstawia w końcowej fazie projektu, po zakończeniu odbiorów. Najpewniejsze informacje dotyczące możliwości objęcia zasięgiem konkretnych punktów adresowych są w posiadaniu beneficjenta, zatem sugerujemy kontakt bezpośrednio z Orange Polska S.A.

Dodatkowo informujemy, że na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii uruchomiona została wyszukiwarka z mapą inwestycji w rozwój szerokopasmowego internetu POPC. Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem: https://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/. Jest to usługa geolokalizacji, która umożliwia sprawdzenie, czy punkt adresowy jest uwzględniony w ramach budowy sieci szerokopasmowej 1.1 POPC.

Niestety w ramach IV naboru POPC na obszar 4.32a POMORSKI część A nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie co oznacza, że nie będzie tam realizowany projekt POPC.

Ponadto informujemy, że zapotrzebowanie na usługę szerokopasmowego internetu można zgłosić  poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/. Dodatkowo Centrum Projektów Polska Cyfrowa utworzyło dedykowany adres e-mail bialaplama@cppc.gov.pl służący do zgłaszania białych plam tj. adresów, które nie zostały uwzględnione lub zostały pominięte w interwencji w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Z poważaniem,

Zespół POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa
mail: zespol_popc@cppc.gov.pl