MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że  w dniu  22.10.2020 r. o godz.  9.00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Kobylance /sala posiedzeń/.

Z uwagi na pandemię  z powodu COVID-19 proszę o rozważenie braku osobistego uczestnictwa w sesji.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Oświata w Gminie Kobylanka.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 4. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Pytania do Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Kobylanka na lata 2020-2024”-projekt nr 53/20.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 58/20.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 59/20.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – projekt nr 60/20
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka – projekt nr 61/20.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu kosztów usunięcia awarii energii elektrycznej – projekt nr 62/20.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem ogólnodostępnych boisk sportowych – projekt nr 63/20.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt nr 64/20.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 65/20.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 66/20.
 16. Odpowiedzi na złożone pytania do Wójta.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon