MIESZKAŃCY  GMINY  KOBYLANKA


Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka  o XXVII Sesji  Rady Gminy Kobylanka, która odbędzie się     w dniu  21.01.2021 r.  o godz.  9.00  w  Urzędzie Gminy w Kobylance / sala posiedzeń/.

 

Z uwagi na pandemię  z powodu COVID-19 proszę o rozważenie braku osobistego uczestnictwa w sesji.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
  1. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
  2. Pytania do Wójta.
  3. Rozpatrzenie  wniosku o odwołanie Przewodniczącej Rady Gminy Kobylanka.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2021 – projekt nr 81/20.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021-2030 – projekt nr 82/20.
  1. Odpowiedzi na złożone pytania do Wójta.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon