MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka  o XXVIII Sesji  Rady Gminy Kobylanka, która odbędzie się  w dniu  25.02.2021 r.  o godz.  9.00  w  Urzędzie Gminy w Kobylance / sala posiedzeń/.

Z uwagi na pandemię  z powodu COVID-19 proszę o rozważenie braku osobistego uczestnictwa w sesji.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 3. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Pytania do Wójta.
 5. Działalność placówek kulturalnych na terenie gminy Kobylanka w roku 2020,

  –  sprawozdanie kierownika  biblioteki i dyrektora  CKiR.

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020, w tym informacja o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2021 – projekt nr 21/21.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości  na cele związane z lokalizacją inwestycji celu publicznego – projekt nr 1/21.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu  – projekt nr  2/21.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – projekt nr 3/21.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Bielkowo – projekt nr 4/21.
 8. Podjęcie uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka – projekt nr  5/21.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2021 – projekt nr 6/21.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Kobylanka – projekt nr 7/21.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt nr 8/21.
 12. Podjęcie uchwały – zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – projekt nr 9/21.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości – projekt nr 10/21.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych  umów dzierżaw  – projekt nr 11/21.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Kobylanka na lata 2021-2023 – projekt nr 12/21.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt nr 13/21.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021 – 2030 –projekt nr 14/21.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego – projekt nr 15/21.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – projekt nr 16/21.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kobylanka – projekt nr 17/21.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania  do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka – projekt nr 18/21.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka – projekt nr 19/21.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka  – projekt nr 20/21.
 24. Sprawozdania z działalności Rady Gminy i komisji za 2020 r.
 25. Odpowiedzi na złożone pytania do Wójta.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon