OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZADANIA USUWANIA POKRYĆ DACHOWYCH Z AZBESTU I TRANSPORTU ODPADÓW AZBESTOWYCH Z TERENU GMINY KOBYLANKA

 

Urząd Gminy w Kobylance informuje o możliwości składania przez mieszkańców zgłoszeń dotyczących zamiaru przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W ramach ww. zadania gmina pokryje koszty:

– demontażu azbestowych pokryć dachowych,

– transportu azbestu z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

– unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: https://kobylanka.pl/gospodarka-odpadami/druki-do-pobrania/

Zgłoszenia można składać do 15.06.2021 r. w Urzędzie Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać pod numerem telefonu: 091 578 85 29
lub 572 769 767.