Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t. j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Kobylanka przedstawia Radzie  Gminy Kobylanka Raport  o stanie Gminy Kobylanka za rok 2020 w terminie do dnia  31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności  Wójta  w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kobylanka  za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącej Rady Gminy Kobylanka.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Kobylanka odbędzie się  29 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia  28 czerwca 2021 r. w godzinach 8.00-16.00 /pn./ i 7.15-15.15 /wt. – pt./ w Urzędzie Gminy Kobylanka   ul. Szkolna 12  –  POI /parter/.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy: www.kobylanka.pl, bip.kobylanka.pl   a także w POI Urzędu Gminy Kobylanka.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ordon