Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od listopada 2021 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kobylanka oraz Straży Gminnej, działając na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2021 r. poz. 888) przeprowadzą wyrywkowe kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów.

Weryfikowane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów.

W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna kompostowników oraz znajdujących się w nich odpadów.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów:

– nie posiada kompostownika przydomowego,

– nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

–  uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Wójt stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponownie skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania bioodpadów, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.