MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka  o nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy Kobylanka, która odbędzie się     w dniu  17.11.2021 r.  o godz.  17.00  w  Urzędzie Gminy w Kobylance /sala posiedzeń/.

Z uwagi na pandemię  z powodu COVID-19 proszę o rozważenie braku osobistego uczestnictwa w sesji.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok – projekt złożony w dniu 08.11.2021 r. – projekt nr  96/21.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2021 – 2030 – projekt złożony w dniu 08.11.2021 r. – projekt nr  97/21.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/232/21 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Stargard – projekt złożony w dniu 08.11.2021 r. – projekt nr 98/21.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/233/21 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Miasto Szczecin – projekt złożony w dniu 08.11.2021 r. – projekt nr 99/21.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/20 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego z Padwy w Kobylance na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt złożony 08.11.2021 r. – projekt nr  100/21.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon