MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka  o XL Sesji  Rady Gminy Kobylanka, która odbędzie się  w dniu 25.11.2021 r.  o godz.  9.00  w  Urzędzie Gminy w Kobylance /sala posiedzeń/.

Z uwagi na pandemię  z powodu COVID-19 proszę o rozważenie braku osobistego uczestnictwa w sesji.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 4. Informacje o działalności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Pytania do Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na  mienie gminy  – projekt  nr  87/21.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Kobylanka i ustalenia jej składu osobowego – projekt nr 101/21.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 102/21.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy – projekt nr 103/21.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Niedźwiedź, Reptowo – projekt nr 104/21.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 105/21.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka  na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028-projekt      nr 106/21.
 13. Projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 107/21.
 14. Odpowiedzi na złożone pytania do Wójta.
 15. Wolne wnioski i informacje przewodniczącej Rady Gminy i radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ordon