Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Stargardzkiego  

Powiat Stargardzki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  realizuje zadanie o ww. zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej.
W punktach na obszarze powiatu w 2022  r. udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W punktach możliwe będzie świadczenie nieodpłatnej mediacji na wniosek osoby uprawnionej. Na terenie powiatu stargardzkiego powstało 5 punktów z czego w trzech punktach świadczona jest  nieodpłatna pomoc prawna oraz  w dwóch nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty obsługiwane są w zależności od świadczonej pomocy przez radców prawnych
i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką a ponadto przez radców prawnych z ramienia organizacji pozarządowej, doradców obywatelskich  oraz mediatorów. Szczegóły przedstawiają poniższe tabele:


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

Kobylanka ul. Jeziorna 6
Budynek Centrum Kultury i Rekreacji

Piątek 12.30-16.30 


Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez osoby posiadające wyższe wykształcenie, które z wynikiem pozytywnym ukończyły wymagane prawem szkolenia. Doradcy obywatelscy wskazani w 2022 r. przez wyłonione Stowarzyszenie posiadają wykształcenie wyższe w tym prawnicze.

 

Nieodpłatna pomoc prawna lub  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem- art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się- ustawa z dn. 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,

3) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia  stanu nadzwyczajnego, przy czym nie stosuje się wówczas art. 4 ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym zapewnione jest wsparcie tłumacza języka migowego, w ciągu 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

Osoby uprawnione

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Wymagane dokumenty

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie- art. 4 ust 2 ustawy. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.

 

Pomoc udzielana osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) jest pomocą de minimis . Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 – dalej ,,ustawa”).

Ubieganie się o pomoc

Podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany – przed udzieleniem pomocy – do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, tj. osobie udzielającej porady
(art. 37 ust. 1 ustawy):
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo:
– oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
– oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Podmiot udzielający pomocy nie może jej rozpocząć przed przekazaniem przez podmiot ubiegający się o pomoc wyżej wymienionych dokumentów (art. 37 ust. 7 ustawy).

  

Zwrot pomocy

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i następnych ustawy na beneficjenta pomocy może być nałożony obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej wraz
z odsetkami.

Monitorowanie pomocy publicznej

Zgodnie z art. art. 31 ust. 1 ustawy pomoc publiczna jest monitorowana. Monitorowanie obejmuje  gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Upublicznienie pomocy

Zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy fakt udzielenia pomocy podlega upublicznieniu. Udostępnione dane obejmujące: numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy publikowane są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Informacja o możliwości złożenia opinii

 

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może po uzyskaniu porady dobrowolnie dokonać anonimowej oceny udzielonej pomocy wypełniając kartę pomocy -część B


Terminy załatwienia spraw

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty
w punkcie, za pośrednictwem nr telefonu: Tel. 91 48-04-923 w godzinach 8.00-15.00,
z uwzględnieniem obsługi poza kolejnością kobiet w ciąży. Zmiany w kolejności obsługi mogą nastąpić również z innych ważnych powodów.

 

W przypadku pytań wątpliwości związanych z przygotowaniem do wizyty w punkcie zainteresowane osoby mogą uzyskać informację pod nr telefonu 791 530 803 obsługiwanym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30.

 

Aby skorzystać ze szczególnej formy porady i otrzymać informacje o dostępnym terminie, należy złożyć ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ pod adresem https://np.ms.gov.pl.

Jednocześnie z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 zastrzega się, że mogą nastąpić okresowe zmiany w pracy punktów na obszarze Powiatu Stargardzkiego, co będzie publikowane w postaci stosownych komunikatów.

 

Informacje dodatkowe

 

Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Biuro Polityki Społecznej

Tel. 91 480 49 23, e-mail: ; stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

 

Wszystkie informacje – kliknij w link