MIESZKAŃCY  GMINY  KOBYLANKA

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka  o XLIII Sesji  Rady Gminy Kobylanka, która odbędzie się  w dniu 27.01.2022 r.  o godz.  9.00  w  Urzędzie Gminy w Kobylance  /sala posiedzeń/.

Z uwagi na pandemię  z powodu COVID-19 proszę o rozważenie braku osobistego uczestnictwa w sesji.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 4. Informacje o działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Pytania do Wójta.
 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021, w tym informacja o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w Gminie Kobylanka na rok 2022 – projekt nr 123/21.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 116/211.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka – projekt nr 117/21.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – projekt nr 118/21.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 2/22.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka  w obrębie Jęczydół, w rejonie ul. Jeziornej i drogi gminnej  nr 450014z – projekt nr 3/22.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka – projekt nr 4/22.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności  z tytułu remontu  dachu w budynku przy ul. Szkolnej 20 – projekt nr 5/22.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody – projekt nr 6/22.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok – projekt nr  7/22.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2022 – 2030 –projekt nr  8/22.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia kolejnej skargi na działalność Wójta Gminy – projekt nr 9/22.
 4. Odpowiedzi na złożone pytania do Wójta.
 1. Wolne wnioski i informacje przewodniczącej Rady Gminy i radnych.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon