Przypominamy, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (tj. sklepy, warsztaty, hotele, instytucje, szkoły  i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą) są zobowiązani do prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości     i porządku na terenie Gminy Kobylanka (Uchwała Nr XXXVIII/235/21 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 października 2021r.) oraz Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach.

Właściciele ww. nieruchomości mają obowiązek zawrzeć indywidualną umowę    z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonym przez Urząd Gminy Kobylanka.

W przypadku gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na części mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytworzonych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do: złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy –na część zamieszkałą oraz do zawarcia indywidualnej umowy na część niezamieszkałą, na której prowadzona jest działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 6 j ust. 4 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888) dopuszcza się, w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

 Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego  z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.

 

 O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Urząd Gminy Kobylanka, który na podstawie art.3 ust.3 oraz art. 6 ust 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach prowadzi rejestr tych umów.

W związku z powyższym, prosimy o przesłanie do Urzędu Gminy Kobylaka ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylaka lub na adres:  ugk@kobylanka.pl:

 

– do dnia 31.05.2022 r. kopii zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych spełniającej aktualne przepisy prawne (segregacja odpadów)  

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10.05.2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906) – określa, że selektywnie zbiera się: papier; szkło; metale; tworzywa sztuczne; odpady opakowaniowe wielomateriałowe; bioodpady.

 

Odpady powstające na nieruchomościach niezamieszkałych

Odpady komunalne: wytwarzane w wyniku bytności pracowników
(np. butelki po napojach, ręczniki papierowe, skórki od banana, opakowania po jogurtach itd.)

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest przestrzegać zasad określonych Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości. W szczególności właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów (segregacji odpadów-5 frakcji), wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Informujemy, że wypełnianie obowiązku posiadania umowy i prowadzenia segregacji odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności (nieruchomość niezamieszkała)

Odpady niebędące komunalnymi (np. toner, stary komputer, wyposażenie biurowe, opony, odpady remontowe, inne specjalistyczne odpady w zależności od branży, itp.)

Obowiązki właściciela nieruchomości:
– wpis do bazy danych odpadowych, jeśli prowadzona działalność tego wymaga. Sprawdź na stronach ministerialnych: BDO
– postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania, w tym ograniczanie masy powstających odpadów,
– zapewnienie odbioru odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności (dowody: umowy, karty przekazania odpadów itp.),
– selektywne zbieranie odpadów.