Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór wniosków dotyczących zamiaru przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest. Program będzie realizowany w przypadku gdy gmina otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zgłoszenia mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji azbestu.

Formularz wniosku dostępny jest w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Kobylance oraz na stronie internetowej https://kobylanka.pl/gospodarka-odpadami/druki-do-pobrania/

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Kobylanka można uzyskać pod nr tel.: 91 578 85 29.