Wójt Gminy Kobylanka informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kobylanka zwraca się z prośbą, aby każdy właściciel/użytkownik nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków mieszkający na terenie Gminy Kobylanka, który do tej pory nie dokonał zgłoszenia lub zmianie uległy dane w poprzednim zgłoszeniu wypełnił druk – „Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Wypełniony przez Państwa druk zgłoszenia pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Kobylanka przy ul. Szkolnej 12 oraz na stronie internetowej www.kobylanka.pl/gospodarka odpadami/druki do pobrania.

Zgłoszenie lub uaktualnione zgłoszenie należy przekazać lub wysłać pocztą do Urzędu Gminy Kobylanka w terminie do 15 czerwca 2022r.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub  w przydomową oczyszczalnię ścieków.

W przypadku nowo powstałych budynków, które podłączone są do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych umieszczona jest na stronie internetowej www.kobylanka.pl w zakładce gospodarka odpadami.

Uwaga!

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

 

Zapisy Uchwały Nr XXXVIII/235/21 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka

  • 22. Właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia się do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez zbudowanie i dostosowanie wielości zbiornika bezodpływowego do liczby osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości, przyjmując zużycie wody w gospodarstwach domowych według wskazań zalegalizowanego wodomierza lub w przypadku jego braku, jako równe 3m3 na osobę na jeden miesiąc.
  • 23. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do uprawnionego przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę.
  • 24. Opróżnienie nieczystości ciekłych musi odbywać się w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń, z częstotliwością wynikającą z ilości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego.
  • 25. W przypadku osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni, częstotliwość opróżniania wynika z instrukcji eksploatacji producenta urządzenia.