SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Urząd Gminy w Kobylance ogłasza konkurs pn. „ Kreatywny recykling – Daj drugie życie odpadom”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców do udziału w konkursie. Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie. Gorąco zachęcamy do podjęcia wyzwania i życzymy powodzenia w rywalizacji o zdobycie jednego z trzech miejsc na podium !!! Do wygrania atrakcyjne nagrody !

POWODZENIA !!!!

 

Regulamin konkursu

„Kreatywny recykling – Daj drugie życie odpadom”

Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Kobylanka

 

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat:

– Krzewienia idei ekologii i troski o środowisko naturalne wśród mieszkańców Gminy Kobylanka;

– Promowanie idei powtórnego wykorzystania odpadów oraz zapobiegania powstawaniu odpadów;

– Uświadomienie roli człowieka w ograniczaniu ilości odpadów trafiających na składowiska.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Gminy Kobylanka.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Za nadzór nad przeprowadzeniem konkursu odpowiedzialny jest Organizator Konkursu -Urząd Gminy Kobylanka.
 4. Tematem konkursu jest” Kreatywny recykling – Daj drugie życie odpadom”. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy przestrzennej z odpadów podlegających recyklingowi. Liczy się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz styl wykonania. Objętość przygotowanej pracy konkursowej nie może być większa niż 1m3.
 5. Prace konkursowe powinny zostać dostarczone do Urzędu Gminy w Kobylance ul. Szkolna 12.
 6. Konkurs rozpoczyna się 3 czerwca 2022r., prace w nieprzekraczalnym terminie należy dostarczyć do 30 czerwca 2022r. włącznie do godziny 15.15.
 7. Do pracy należy dołączyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą materiały, z których jest wykonana praca oraz 2 zdjęcia prezentujące poszczególne etapy wykonywania przedmiotu/eksponatu.
 8. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy zawierający imię i nazwisko autora wraz z danymi kontaktowymi i oświadczeniem o zgodzie na wykorzystanie praw autorskich  i przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Wzór formularza wraz z oświadczeniem stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 9. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę.
 10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

III. WYNIKI KONKURSU

 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która wyłoni laureatów.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką konkursu, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 08 lipca 2022r. na stronie internetowej gminy Kobylanka oraz na gminnym Facebook’u.
 4. Przyznawane będą nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki.

Nagrody:

I miejsce – sadzonka drzewa lub krzewu oraz voucher na obiad/kolację o wartości 500 zł

II miejsce – sadzonka drzewa lub krzewu oraz voucher na obiad/kolację o wartości 300 zł

III miejsce – sadzonka drzewa lub krzewu oraz voucher na obiad/kolację o wartości 200 zł

 1. Decyzja Organizatora Konkursu odnośnie wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna.
 2. Prace zostaną sfotografowane i opublikowane na stronie Organizatora Konkursu www.kobylanka.pl, portalu Facebook oraz zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie podczas Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia.

IV. KONTAKT

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem udzielane są pod numerami telefonów 91 506 75 59 oraz 91 578 85 29 bądź bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance pok. Nr 4.