MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka  o L  Sesji  Rady Gminy Kobylanka, która odbędzie się  w dniu  29.06.2022 r.  o godz.  09.00  w  Urzędzie Gminy w Kobylance  /sala posiedzeń/.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza
  z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 5. Informacje o działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Pytania do Wójta.
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Kobylanka za rok 2021.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy Kobylanka:
  a) głosy radnych,
  b) głosy mieszkańców.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania za 2021 rok – projekt nr  44/22.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  z wykonania budżetu za 2021 rok – projekt nr  52/22:
  a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2021 rok,
  b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu   z wykonania budżetu za 2021 rok,
  c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kobylanka za rok 2021,
  d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok – podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – projekt nr  45/22:
  a) rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  c) absolutorium Wójta Gminy Kobylanka za rok 2021 – podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok – projekt nr 53/22.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2022 – 2030 –projekt nr 54/22.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 46/22.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie Gminy Kobylanka nieruchomości – projekt nr 47/22.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 48/22.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu – projekt nr 49/22.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Niedźwiedź – projekt nr 50/22.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2023-2032 oraz określenia  szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – projekt nr 51/22.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Kobylanka – projekt nr 55/22.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. zmiany Statutu Gminy Kobylanka i ustalenia jej składu osobowego – projekt nr 56/22.
 22. Informacja o interpelacjach, zapytaniach.
 23. Odpowiedzi na pytania.
 24. Informacje i wolne wnioski radnych.
 25. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Ordon