MIESZKAŃCY  GMINY  KOBYLANKA

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka  o LVII Sesji  Rady Gminy Kobylanka, która odbędzie się w dniu 26.01.2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance /sala posiedzeń/.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza
  z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja
  bieżącej sytuacji finansowej.
 5. Informacje o działalności Przewodniczącej Rady Gminy.
 6. Pytania do Wójta.
 7. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy  i Komisji za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok – projekt nr 6/23.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2023 – 2030 – projekt nr 7/23.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 – projekt nr 1/23.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 2/23.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych – projekt nr 3/23.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu gminy Kobylanka – projekt nr 4/23.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych – projekt nr 5/23.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi na Wójta Gminy Kobylanka  – projekt nr  8/23.
 16. Odpowiedzi Wójta na zadane pytania.
 17. Informacje przewodniczącej Rady Gminy i radnych.
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Alicja Ordon