Drodzy Mieszkańcy,

Przypominamy o bezwzględnym zakazie samowolnego stawiania kamieni, pachołków i innych przeszkód na drodze i jej poboczu znajdującym się poza granicami prywatnych posesji. Stwarzają one zagrożenie zarówno dla kierujących pojazdami, jak i pieszych. W przypadku braku chodnika pobocze musi umożliwiać pieszym przemieszczanie się. W sytuacji zagrożenia kolizją i zjechania pojazdu na pobocze, może dojść do jego uszkodzenia poprzez zderzenie z przeszkodą, np. kamieniem. Pas drogowy jest bowiem prawnie chroniony, a ochrona pasa drogowego to jedno z głównych praw i obowiązków każdego zarządcy drogi.

Informujemy, iż zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (  Dz. U. z 2021r., poz.735 t.j.) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Za samowolne umieszczanie obiektów w pasie drogowym (również na poboczu) grozi kara w wysokości 10-krotności stawki za zajęcie pasa drogowego wskazanej w XLIII / 271/ 22 Rady Gminy Kobylanka  z dnia 27 stycznia 2022 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kobylanka.

 

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 234 Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U.z 2021 r., poz. 624 ze zm.). spływ wód opadowych z posesji nie może być kierowany na grunty sąsiednie, w tym również na drogi. Wodę opadową należy zagospodarować w granicach własnej nieruchomości.