MIESZKAŃCY GMINY  KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka  o LXII sesji  Rady Gminy Kobylanka, która odbędzie się w dniu 25.05.2023 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Kobylance /sala posiedzeń/.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja  bieżącej sytuacji finansowej.
 5. Informacje o działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Pytania do Wójta.
 7. Sprawozdanie z działalności w Podstawowej Opiece Zdrowotnej NOZ Kobylanka.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance
  za 2022 r.
 9. Gospodarka odpadami w gminie za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia
  2022 r.:
 • informacja Wójta o realizacji regulaminu utrzymania porządku  i czystości
  w gminie,
 • informacja Wójta o realizacji programu usuwania azbestu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok – projekt nr 37/23,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2023 – 2030 – projekt nr 38/23,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego – projekt nr 39/23,
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kobylanka w lokalnej grupie działania Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju – projekt nr 40/23,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Niedźwiedź – projekt nr 41/23,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Morzyczyn – projekt nr 42/23 ,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego jeńców wojennych, pracowników przymusowych i żołnierzy Wojska Polskiego więzionych, w obozie Gemeinschaftslager Belkow i wykorzystywanych do niewolniczej pracy w zakładach Torpefdowaffenplatz Madüsee w Bielkowie – projekt nr 43/23,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 44/23,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – projekt nr 45/23,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 -2032 – projekt nr 46/23,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 – projekt nr 47/23,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 48/23,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej w zakresie zlecenia dodatkowej kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka w zakresie wydatków majątkowych – projekt nr 49/23.
 14. Odpowiedzi Wójta na zadane pytania.
 15. Informacje przewodniczącej Rady Gminy i radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ordon