Porządek obrad LXXI Sesji Rady Gminy Kobylanka

w dniu   28.03.2024 r.  godz.  9.00 

/Urząd Gminy w Kobylance – sala obrad/      

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał przedstawione w formie pisemnej i ustnej, w tym informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
 5. Informacje o działalności Przewodniczącej Rady Gminy.
 6. Pytania do Wójta.
 7. Informacje o komunalnym zasobie mieszkaniowym gminy Kobylanka – problemy i kierunki rozwoju
 8. Sprawozdanie z wykorzystania środków w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok – projekt nr 14/24.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalenia  wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 –2030 projekt nr 15/24.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2024 r. – projekt nr 16 /24.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Kobylanka – projekt nr 17/24.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.– projekt nr 18/24.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2027– projekt nr 19/24.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – projekt nr 20/24.
 16. Odpowiedzi Wójta na zadane pytania.
 17. Informacje przewodniczącej Rady Gminy i radnych.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ordon