PROGRAM WSPÓŁPRACY  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020

 

Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

 

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym w sprawie Programu współpracy, które jest zaplanowane na 14 listopada 2019 r.(czwartek) o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Kobylanka przy ul. Szkolnej 12, sala  obrad nr 25, II piętro.

 

Termin na wyrażenie opinii do dnia 14 listopada 2019r. Uwagi w formie pisemnej, będą przyjmowane na formularzach specjalnie do tego przygotowanych.

 

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kobylanka, partnerów społecznych, a także wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

 

Podczas spotkania zostanie również omówiona nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.