URZĄD GMINY KOBYLANKA

poszukuje pracownika na stanowisko robotnicze do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów  w Morzyczynie

 I. Miejsce wykonywania pracy : Urząd Gminy Kobylanka, Ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka – Gminny Punktu Zbiórki Odpadów w Morzyczynie.

II. Określenie stanowiska: robotnik gospodarczy,

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

pożądane umiejętności i cechy kandydata:

umiejętność rozwiązywania bieżących problemów, komunikatywność , właściwa postawa etyczna, sumienność wykonywania obowiązków służbowych.

IV. Zakres zadań na stanowisku pracy:

 1. Nadzór nad prawidłowością segregacji przyjmowanych odpadów od mieszkańców Gminy Kobylanka,
 2. Prowadzenie kart przyjmowanych odpadów,
 3. W celu zachowania ciągłości odbioru odpadów monitorowanie stanu zapełnienia kontenerów na odpady i zgłaszanie do Urzędu Gminy Kobylanka konieczności ich opróżniania.
 4. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów  w Morzyczynie tj. koszenie terenów zielonych, sprzątanie terenu oraz miejsc wokół pojemników selektywnej zbiórki,
 5. Zgłaszanie potrzeb w zakresie usuwania awarii oświetlenia i innych usterek.

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. umowa o pracę, pierwsza na czas określony,
 2. niepełny wymiar czasu pracy pełny tj. ½ etatu – 20 godzin tygodniowo, czas wykonywania pracy – 3 dni w tygodniu w godzinach:  wtorek od godz. 6:00 do godz. 11:00, czwartek od godz. 13:00 do godz. 20:00, sobota od godz. 8:00 do godz. 16:00.
 3. praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą fizyczną, wymagającą wysiłku fizycznego i umysłowego.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podanie o przyjęcie do pracy z krótkim opis posiadanych umiejętności i nabytych kwalifikacji,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia,  jeżeli kandydat ma możliwość ich uzyskania od poprzednich pracodawców.

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać od sołtysa, w Urzędzie Gminy Kobylanka   lub ze strony www. kobylanka.pl

Termin składania dokumentów: 07.07.2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie dokumentów w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka lub przesłanie  za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ robotnik gospodarczy – GOPZ ”. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 3 lub pod numerem telefonu 91 578-85-25.

Wójt Gminy może odstąpić od złożonej oferty pracy na każdym etapie rekrutacji.

 

Wójt Gminy
Julita Pilecka