Nabór na stanowisko opiekuna świadczącego usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością. Za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu;

4) posiadają pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną;

Wymagania dodatkowe:

– empatia,

– bardzo dobra organizacja pracy,

– odpowiedzialność,

– wysoka kultura osobista,

– komunikatywność,

– odporność na stres,

– dyspozycyjność,

– prawo jazdy kat. B

Informacja o warunkach zatrudnienia:

Praca na podstawie umowy zlecenia na okres od dnia podpisania umowy – nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 6.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 216 godzin na cały okres realizacji programu w 2024 r.

Zakres obowiązków:

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie w szczególności:

– odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,

– okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków,

– udzielanie pomocy w zakresie samoobsługi, zabezpieczaniu podstawowych czynności życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmianie odzieży, bielizny osobistej,

– wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pampersów, pieluchomajtek, podkładów o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety,

– organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne, fizjoterapeutyczne i inne, a także wsparcie w zakresie komunikowania się z otoczeniem, wypełnianiu ról społecznych oraz pomoc w zakresie przemieszczania się poza miejsce zamieszkania.

– Uwaga! dotychczasowy opiekun osoby niesamodzielnej ma prawo do decydowania o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać, sposobie jej udzielania oraz w takim czasie i zakresie w jakim jest to niezbędne.

Usługi opieki wytchnieniowej umożliwiają uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy poprzez odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o składanie dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka:

1.Karta zgłoszeniowa KANDYDATA na opiekuna do programu

2.Klauzula informacyjna RODO

3. Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji

4. Potwierdzenie posiadanego doświadczenia